Kamer­vragen aan de minister van Buiten­landse Zaken en Konink­rijks­re­laties over het opnemen van dieren­welzijn in de bespre­kingen over de Staat­kundige hervorming op de Antillen


Indiendatum: jun. 2008

Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het opnemen van dierenwelzijn in de besprekingen over de Staatkundige hervorming op de Antillen

  1. Kent u het bericht ‘Dierenwelzijn niet op de agenda Staatkundige hervorming’1?
  2. Bent u bereid dierenwelzijn op te nemen in de agenda van de staatkundige hervormingen van de Antillen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  3. Bent u bereid om zo snel mogelijk voorzieningen te treffen om het doden van honden met een injectie in het hart en het afschieten van loslopende honden op effectieve wijze tegen gaan? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) Persbericht Stichting Dierenhulp Venezuela, 8 juni 2008.

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 30 jun. 2008

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het opnemen van dierenwelzijn in de besprekingen over de Staatkundige hervorming op de Antillen. (Ingezonden 16 juni 2008)

1
Kent u het bericht ‘Dierenwelzijn niet op de agenda Staatkundige hervorming’? 1)

Antwoord
Ja

2
Bent u bereid dierenwelzijn op te nemen in de agenda van de staatkundige hervorming van de Antillen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Met de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is afgesproken dat zij in de nieuwe staatkundige structuur onder het Nederlands staatsbestel zullen komen te vallen. Op dit moment zijn de Nederlandse departementen de huidige situatie op het hun betreffende beleidsterrein op deze drie eilanden aan het onderzoeken en stellen zij plannen van aanpak op. Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kijkt in dit kader ook naar het dierenwelzijn. Het afmaken van honden maakt hiervan onderdeel uit.
De wet- en regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn op de eilanden van de Nederlandse Antillen, alsmede toezicht en handhaving, valt thans onder de verantwoordelijkheid van de Antilliaanse regering en de vijf eilandgebieden. In de toekomstige staatkundige situatie blijven Curaçao en Sint Maarten volledig autonoom op deze beleidsterreinen.

3
Bent u bereid om zo snel mogelijk voorzieningen te treffen om het doden van honden met een injectie in het hart en het afschieten van loslopende honden op effectieve wijze tegen gaan? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
In de huidige staatkundige situatie is het beleid met betrekking tot natuur, milieu en dierenwelzijn een autonome aangelegenheid van de Nederlandse Antillen en Aruba. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba is verankerd in het Statuut. De rol van Nederland blijft nu derhalve beperkt tot het verlenen van advies en bijstand.