Feite­lijke vragen over het niet opnemen van een hoofdstuk in het Bouw­be­sluit over de brand­vei­ligheid van stallen


Indiendatum: mei 2011

Feitelijke vragen over het niet opnemen van een hoofdstuk in het Bouwbesluit over de brandveiligheid van stallen

1. Kunt u uiteen zetten waarom er besloten is om geen apart hoofdstuk in het bouwbesluit op te nemen ter preventie van brand in veestallen?

2. Acht u het niet maatschappelijk wenselijk dat zulke er in het Bouwbesluit aandacht wordt gegeven aan de bouw 1. van megastallen, gezien de maatschappelijke dialoog hierover en het stijgende risico op groot aantal slachtoffers bij brand in deze stallen? Zo ja, welke stappen gaat u daarvoor nemen? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u de mening dat nu de Wet Dieren van kracht wordt, en dieren een intrinsieke waarden wordt toegekend, dieren niet langer geclassificeerd kunnen worden als ‘goederen’ en in het Bouwbesluit dus niet kunnen vallen onder de lichte industrie? Zo ja, bent u bereid het Bouwbesluit hierop aan te passen? Zo neen, waarom niet?

4. Heeft u het concept Bouwbesluit, waar tegen hun wensen in geen apart hoofdstuk voor stallen is opgenomen, met de Brandraad besproken? Zo ja, wat was hun reactie? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 27 jun. 2011

1. Kunt u uiteenzetten waarom er besloten is om geen apart hoofdstuk in het Bouwbesluit op te nemen ter preventie van brand in veestallen?

In het algemeen overleg Bouwregelgeving van 9 februari 2011 heb ik u hierover al geïnformeerd (zie Kamerstukken II 2010/2011, 28 325 nr. 138), aansluitend op de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 4 februari 2011 (Kamerstukken II 2010/2011, 32 500 XIII, nr. 174). Er wordt samen met onder andere de Dierenbescherming, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) gewerkt aan een plan van aanpak ter preventie van brand in veestallen. Zodra dat plan van aanpak beschikbaar is, wordt u daarover door het kabinet geïnformeerd. Het kabinet heeft daarom nu niet gekozen voor een apart hoofdstuk over dit onderwerp in het Bouwbesluit.

2. Acht u het niet maatschappelijk wenselijk dat er in het Bouwbesluit aandacht wordt gegeven aan de bouw van megastallen, gezien de maatschappelijke dialoog hierover en het stijgende risico op groot aantal slachtoffers bij brand in deze stallen? Zo ja, welke stappen gaat u daarvoor nemen? Zo nee, waarom niet?

Zie mijn antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Deelt u de mening dat nu de Wet Dieren van kracht wordt, en dieren een intrinsieke waarden wordt toegekend, dieren niet langer geclassificeerd kunnen worden als ‘goederen’ en in het Bouwbesluit dus niet kunnen vallen onder de lichte industrie? Zo ja, bent u bereid het Bouwbesluit hierop aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Het belang van de veiligheid van dieren is één van de redenen om te komen tot het in het antwoord op vraag 71 bedoelde plan van aanpak. Ik acht een eventuele aanpassing van het Bouwbesluit vooruitlopend op dat plan niet wenselijk.

Vraag 4. Heeft u het voorliggende Bouwbesluit, waar tegen hun wensen in geen apart hoofdstuk voor stallen is opgenomen, met de Brandraad besproken? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, waarom niet?

Ik ga er vanuit dat met de Brandraad het initiatief wordt bedoeld van een bedrijf op het terrein van sprinklersystemen en aanverwante brandblussysteem waarover de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer eerder vragen heeft beantwoord (Kamerstukken 2009/2010, 32 123 XI, nr. 61). De uitkomsten van de Brandraad 2009 over stalbranden zijn meegenomen in het onderzoeksrapport “Brand in veestallen” waarover de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie u heeft geïnformeerd in zijn eerdergenoemde brief van 4 februari 2011. Nader overleg met de Brandraad acht ik dan ook niet nodig.

Interessant voor jou

Vragen over plannen voor het vergassen van ganzen

Lees verder

Vragen over plannen voor een nieuwe dierentuin in Appeltern

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer