Vragen over plannen voor een nieuwe dierentuin in Appeltern


Indiendatum: jun. 2011

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over plannen voor een nieuwe dierentuin in Appeltern.

1. Kent u de plannen voor een wellnesspark, een natuurspeeltuin en een dierentuin in Appeltern?¹ Kunt u bevestigen dat er al meer dan 25 hectare grond verworven is, en er een optie of onderhandelingen zijn voor nog eens ca. 25 hectare? Zo neen, wat is de stand van zaken dan? [1]

2. Is het waar dat de Gemeente West Maas en Waal heeft besloten om voorlopig niet handhavend op te treden tegen mogelijk illegale bouwsels en activiteiten in het gebied, zolang er geen overlast is of er om handhaving wordt gevraagd?Zo ja, wat vind u van dit besluit? Deelt u de mening dat Nederlandse Gemeenten zorgvuldig met bouwvergunningen dienen om te gaan? Zo ja, bent u bereid de Gemeente hierop aan te spreken? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u bevestigen of er een vergunning voor een dierentuin in Appeltern is aangevraagd? Kunt u uiteenzetten op welke wijze u dergelijke aanvragen behandelt en welke gronden of voorwaarden u hanteert bij de beoordeling? Wat is de status van de (eventueel) ingediende aanvraag?

4. Heeft u zicht op de diersoorten die gehouden gaan worden in deze dierentuin?

5. Wat is de doelstelling van deze dierentuin? Vindt u dat deze doelstelling zich goed laat combineren met de doelstellingen voor een wellnesspark? Zo ja, kunt u dit toelichten?

6. Kunt u aangeven of en op basis van welke informatie is vastgesteld of deze dierentuin gaat voldoen aan de gestelde eisen zoals gesteld binnen het Dierentuinbesluit voor welzijn, educatieve programma’s, fok-en transactiebeleid ? Wat is de samenstelling van de ambtelijke commissie die deze dierentuin visiteert en controleert? Is er conform de evaluatie Dierentuinbesluit gelet op een deskundige aanvulling op de ambtelijke commissie? Zo ja, waaruit bestaat deze deskundige aanvulling? Zo neen, waarom niet?

7. Deelt u onze mening dat, gelet op de problemen die gepaard gaan met het houden van wilde dieren in gevangenschap, het niet wenselijk is om nog meer dierentuinen te starten in Nederland?

8. Bent u bereid een stop te zetten op de vergunningen voor dierentuinen? Zo ja, per wanneer? Zo neen, waarom niet?

[1] http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasenwaal/8523232/Grondkoop-bijna-rond-voor-Dierentuin-Appeltern.ece

Indiendatum: jun. 2011
Antwoorddatum: 30 jun. 2011

2. Is het waar dat de gemeente West Maas en Waal heeft besloten om voorlopig niet handhavend op te treden tegen mogelijk illegale bouwsels en activiteiten in het gebied, zolang er geen overlast is of er om handhaving wordt gevraagd? Zo ja, wat vindt u van dit besluit? Deelt u de mening dat Nederlandse gemeenten zorgvuldig met bouwvergunningen dienen om te gaan? Zo ja, bent u bereid de gemeente hierop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Gemeenten hebben eigen bevoegdheden en verplichtingen ten aanzien van bouwvergunningen en de handhaving hiervan. Ik zal daar niet in treden.

1, 3, 4, 5, 6
Kent u de plannen voor een wellnesspark, een natuurspeeltuin en een dierentuin in Appeltern? 1) Kunt u bevestigen dat er al meer dan 25 hectare grond verworven is en er een optie of onderhandelingen zijn voor nog eens ca. 25 hectare? Zo neen, wat is de stand van zaken dan?

Kunt u bevestigen of er een vergunning voor een dierentuin in Appeltern is aangevraagd? Kunt u uiteenzetten op welke wijze u dergelijke aanvragen behandelt en welke gronden of voorwaarden u hanteert bij de beoordeling? Wat is de status van de (eventueel) ingediende aanvraag?

Heeft u zicht op de diersoorten die gehouden gaan worden in deze dierentuin?

Wat is de doelstelling van deze dierentuin? Vindt u dat deze doelstelling zich goed laat combineren met de doelstellingen voor een wellnesspark? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Kunt u aangeven of en op basis van welke informatie is vastgesteld of deze dierentuin gaat voldoen aan de gestelde eisen zoals gesteld binnen het Dierentuinbesluit voor welzijn, educatieve programma’s, fok- en transactiebeleid? Wat is de samenstelling van de ambtelijke commissie die deze dierentuin visiteert en controleert? Is er conform de evaluatie Dierentuinbesluit gelet op een deskundige aanvulling op de ambtelijke commissie? Zo ja, waaruit bestaat deze deskundige aanvulling? Zo nee, waarom niet?

Ik ken de plannen van een dierentuin in Appeltern niet. Indien een ondernemer een dierentuin wil starten, dient de ondernemer een vergunning aan te vragen.

Ik kan u mededelen dat er geen vergunning voor een dierentuin in Appeltern is aangevraagd.

Bij een nieuwe aanvraag zal de visitatiecommissie de vergunningaanvrager inspecteren, zoals bedoeld in het Dierentuinenbesluit. De visitatiecommissie bestaat altijd uit een voorzitter, een secretaris en nader te bepalen deskundigen. Dit is afhankelijk van de aanvraag. Alle aanvragen worden zorgvuldig getoetst aan alle eisen conform het Dierentuinenbesluit. Bij het bezoek van de visitatie­commissie aan de dierentuin in oprichting worden de beoordelingscriteria gebruikt die op de website van de Rijksoverheid staan vermeld en alle verplicht te leveren informatie door de dierentuin in oprichting, zoals diersoorten, personeelsbestand, plattegrond van de dierentuin, etc.

7. Deelt u de mening dat, gelet op de problemen die gepaard gaan met het houden van wilde dieren in gevangenschap, het niet wenselijk is om nog meer dierentuinen te starten in Nederland?

Dierentuinen dienen te voldoen aan de voorschriften van het Dierentuinenbesluit. Hierdoor worden het welzijn en de gezondheid geborgd. Voldoet de dierentuin hier niet aan, dan wordt geen vergunning verstrekt.

8. Bent u bereid een stop te zetten op de vergunningen voor dierentuinen? Zo ja, per wanneer? Zo neen, waarom niet?

Nee, wanneer ondernemers voldoen aan de voorschriften die het Dierentuinbesluit stelt, zal ik hen niet verbieden een dierentuin te beginnen.

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
dr. Henk Bleker

1)http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasenwaal/8523232/Grondkoop-bijna-rond-voor-Dierentuin-Appeltern.ece

Interessant voor jou

Feitelijke vragen over het niet opnemen van een hoofdstuk in het Bouwbesluit over de brandveiligheid van stallen

Lees verder

Vragen over schade na storing van een luchtwasser

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer