Preven­tieve gezond­heidszorg


De basis van een gezonde samen­leving

Preventie is de basis van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol bij het voorkómen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten. Een groene leefomgeving maakt mensen, en met name kinderen, gezonder en gelukkiger. Inzetten op preventie in de gezondheidszorg, zowel beleidsmatig als in de dagelijkse praktijk van huisartsen en ziekenhuizen, levert alleen maar voordeel op.

 • 100% biologische schoolkantines

  In het onderwijs moeten 100% biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden komen. De norm moet zijn dat vlees en andere dierlijke producten de uitzondering vormen en niet standaard op het menu staan.

  Meer informatie
 • Borstvoeding stimuleren

  De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid een campagne moet starten om langdurige borstvoeding te stimuleren. Hulp en begeleiding van lactatiekundigen hoort in het basispakket, waarbij het kind de zorgvrager is. Het recht om tijdens het werk te kunnen kolven of borstvoeding te geven moet verlengd worden van negen naar twaalf maanden. Ziekenhuizen moeten aantoonbaar kennis hebben over borstvoeding.

  Meer informatie
 • Preventieve gezondheidszorg

  De Partij voor de Dieren vindt dat preventie de basis is van een goede gezondheidszorg. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  Wij pleiten voor de volgende maatregelen:

  • De overheid moet een gezonde leefwijze stimuleren en moet zich inzetten voor een gezonde leefomgeving.
  • Vergoeding voor preventie - zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken - moeten in het basispakket blijven.
  • Burgers moeten eerlijke voorlichting krijgen over een gezond leefpatroon.
  • Op alle zenders moet een reclameverbod komen voor alcoholische dranken.
  • Er moet een verbod komen op reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar.
  • Schoolkantines moeten gezond worden: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes.
  • Er moet een leeftijdsgrens van 18 jaar komen voor het gebruik van alcohol om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel.
  • Jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. Er moeten meer voorzieningen komen voor jongeren in de buurt, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra.
  • In ziekenhuizen en verpleeghuizen moet worden geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding.
  • Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket.
  • De fabrieksproductie van ongezond voedsel wordt aangepakt: er komen wettelijke normen voor de maximale gehaltes zout, suiker en vet in bewerkte voeding.
  • Op alle publieke zenders geldt een reclameverbod voor alcoholische dranken en rookwaren.
  • Er komt een hoger btw-tarief voor ongezond voedsel, en een nultarief op (biologische) groente en fruit.
  • De consument moet weten dat vlees ziekmakend kan zijn door de aanwezigheid van multiresistente bacteriën en salmonella. Etiketten dienen hiervoor te waarschuwen.
  • Er komt een einde aan het gestrooi met antibiotica in de vee-industrie om resistente bacteriën te voorkómen.
  • Landbouwgif vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De overheid en de landbouw plaatsen waarschuwingsborden op percelen waar chemische bestrijdingsmiddelen zijn of worden toegepast.
  Meer informatie
 • Privatisering en marktwerking gezondheidszorg

  Solidariteit in de zorg staat onder druk. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp en het ziekenhuis. De Partij voor de Dieren wil: Preventie is de basis. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  Meer informatie
 • Rookverbod horeca

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een rookverbod in de horeca. Tabak geeft aantoonbaar gezondheidsschade. Daarom heeft ieder mens recht op een rookvrije werkplek.

  Meer informatie
 • Schoolfruit op alle basisscholen

  De Partij voor de Dieren is van mening dat het goed is om schoolfruit te introduceren op alle Nederlandse basisscholen. Hierbij moet voorrang gegeven worden aan fruit dat afkomstig is uit de regionale biologische landbouw. Ook moet de voorlichting over nut en noodzaak van meer plantaardig voedsel geïntensiveerd worden.

  Meer informatie
 • Sport toegankelijk voor iedereen

  Sport neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Het bevordert niet alleen onze fysieke en geestelijke gezondheid, het draagt ook bij aan zelfredzaamheid, zoals bijvoorbeeld zwemmen. Sport heeft een maatschappelijke functie en sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. De Partij voor de Dieren vindt dat sporten in verenigingsverband voor iedereen mogelijk moet zijn.

  Meer informatie
 • Stoppen gebruik vissen voor verwijderen huidschilfers

  Dieren worden op vele manieren gebruikt voor en door de mens. De Partij voor de Dieren vindt dat dieren als levende wezens met bewustzijn en gevoel met respect en zorgvuldigheid behandeld moeten worden. Daarom hebben wij er bezwaren tegen om dieren ten koste van hun vrijheid en welzijn ter vermaak van de mens, of in dit geval voor het verwijderen van huidschilfers te gebruiken. Die bezwaren zijn uiteraard het sterkst indien dieren worden gedood en verwond, zoals bij de jacht en het hengelen, of indien de dieren angst en stress wordt berokkend. Bij andere vormen van gebruik van dieren richten de bezwaren zich vooral op de ontoereikende huisvesting en de inperking van de bewegingsvrijheid van de betrokken dieren. Er zijn voldoende alternatieven om huidschilfers te verwijderen en daarom keurt de Partij voor de Dieren het gebruik van visjes voor dit doeleinde af. De vissen worden hier speciaal voor gekweekt en leven niet in een omgeving die tegemoet komt aan de behoeften van het dier. Helaas is er nog onvoldoende wetgeving die de bescherming van dieren waarborgt.

  Meer informatie
 • Zeer actief preventiebeleid om overgewicht tegen te gaan

  De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid een zeer actief preventiebeleid moet voeren ten aanzien van obesitas. Vooral bij kinderen is overgewicht een groeiend gezondheidsprobleem. Daarom moet er een hoger BTW-tarief ingesteld worden voor ongezond voedsel, en een laag BTW-tarief of nultarief op groente en fruit.

  Meer informatie

Het standpunt Preventieve gezondheidszorg is onderdeel van: Een gezonde samenleving waarin welzijn voorop staat

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws