PvdD plaatst vraag­tekens bij spon­soring afscheids­feest topamb­tenaar LNV


18 januari 2008

Den Haag, 18 januari 2007 - De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de sponsoring van het afscheidsfeest van scheidend topambtenaar Ate Oostra van het ministerie van LNV door commerciële partijen als de Rabobank, Friesland Foods, Suiker Unie en Bloemenveilingen.

De Partij voor de Dieren wil van de ministers van LNV en BZK weten hoe dergelijke sponsoring zich verhoudt tot het in de Ambtenarenwet verplicht gestelde integriteitbeleid van het ministerie en of het juist is dat ambtenaren in principe geen giften mogen aannemen.
Ook wil de Partij voor de Dieren weten of de minister kan inschatten wat het belang van genoemde commerciële marktpartijen is om een financiële bijdrage te leveren aan het afscheidsfeest van een topambtenaar en of de minister bereid is de sponsoring alsnog te verbieden of ongedaan te maken.


Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over sponsoring bedrijfsleven afscheidsfeest topambtenaar LNV

  1. Kent u het bericht ‘Bedrijfsleven spekt feestje topambtenaar’? (1)
  2. Is het waar dat het afscheidsfeest van de gepensioneerde directeur-generaal van LNV mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank, Friesland Foods, Suiker Unie en Bloemenveilingen Nederland? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het volgens artikel 125quater a van de Ambtenarenwet verplichte integriteitbeleid?
  3. Kunt u aangeven wat de integriteitregels van het ministerie van LNV zeggen over het aannemen van geschenken?
  4. Is het waar dat de namen van de sponsors vermeld zijn op de door het ministerie van LNV verspreide uitnodiging voor het afscheid? Acht u het correct dat door overheidsdiensten verspreide uitnodigingen voor door overheidsdiensten georganiseerde activiteiten voorzien zijn van sponsorvermeldingen? Hoe ziet u dit in relatie tot de integriteitcode?
  5. Klopt het dat het totaal van de gesponsorde bijdragen een bedrag van € 15.000 bedraagt? Zo neen, wat is dan de hoogte van de totale sponsorbijdragen?
  6. Kunt u aangeven wat het belang zou kunnen zijn van commerciële marktpartijen om een afscheidsfeest van een topambtenaar te sponsoren? Zo ja, hoe verhoudt dit belang zich tot de integriteitcode? Zo neen, hoe kan vanuit het ministerie toestemming gegeven worden voor dergelijke sponsoring wanneer er achterliggende belangen van sponsors zijn?
  7. Bent u bereid de sponsoring alsnog ongedaan te maken en voor de toekomst sponsoring van ambtelijke activiteiten te verbieden in het kader van het integriteitbeleid? Zo neen, waarom niet?

    (1) NRC 17-01-08

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief