Partij voor de Dieren zet in op doorbraak proef­dier­beleid


17 januari 2007
Den Haag, 18 januari 2007 – Tijdens de behandeling van de Rijksbegroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Partij voor de Dieren een groot aantal moties ingediend om proefdieren een beter leven te bezorgen. Esther Ouwehand wees er in haar bijdrage op dat Nederland de afgelopen jaren belangrijke kansen heeft laten liggen om het gebruik van proefdieren terug te dringen. Nu het Europees Parlement een resolutie heeft aangenomen waarin gesteld wordt dat ontwikkeling, validatie en aanvaarding van testmethodes zonder dierproeven versneld moeten worden, is het niet langer de vraag of, maar wanneer de EU Nederland via een nieuwe Richtlijn zal dwingen haar alternatievenbeleid meer prioriteit te geven. De PvdD pleit ervoor het niet zover te laten komen en nu te investeren in innovatief alternatievenonderzoek en een brede verspreiding van opgedane kennis.
Samen met Krista van Velzen (SP) en Kees Vendrik (GroenLinks) heeft Ouwehand 5 moties ingediend die tot doel hebben een structureel en substantieel budget voor de ontwikkeling en implementatie van alternatieven te garanderen, een einde te maken aan dierproeven voor schoonmaakmiddelen en inzage te krijgen in de adviezen en jaarverslagen van Dierexperimentencommissies, de commissies die belast zijn met het beoordelen van aanvragen voor proefdieronderzoek. Verder diende ze moties in om een inventarisatie van het gebruik van primaten voor dierproeven te bewerkstelligen, evenals een inventarisatie van ongewervelde dieren die gebruikt worden in experimenten.
Afgaande op de verkiezingsbeloften van een groot aantal politieke partijen met betrekking tot proefdieren in onder meer verkiezingsprogamma’s en het Grote Politieke Dierendebat van 15 oktober jl. zou er ruime steun moeten zijn voor de ingediende moties. In een reactie op de bijdrage van de Partij voor de Dieren heeft de minister van VWS aangegeven dat hij een verdere invulling van het alternatievenbeleid voor dierproeven aan een volgend kabinet wil overlaten. De Kamer kan aanstaande dinsdag, bij de stemmingen over de moties op de VWS-begroting, alvast de bakens verzetten voor de koers die het nieuwe kabinet moet gaan varen.
De Partij voor de Dieren zal nauwgezet volgen hoe het stemgedrag van de overige partijen zal zijn in relatie tot de beloften die gedaan zijn ten aanzien van het proefdierendossier.

Klik hier voor de bijdragen van Esther Ouwehand en de ingediende moties op de VWS-begroting

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief