Partij voor de Dieren vraagt minister preventief te vacci­neren. Update 14 augustus: de antwoorden van de Minister zijn binnen gekomen. Zie bijlage.


8 augustus 2007

Als antwoord op de brief van de minister aan de Tweede kamer over de MKZ crisis heeft de Partij voor de Dieren onderstaande vragen gesteld. De minister zal deze vragen binnen een week beantwoorden. De Partij voor de Dieren wil dat de minister zich inzet voor de herinvoering van preventieve vaccinatie om het doden van gezonde dieren als gevolg van een MKZ uitbraak uit te bannen.

 1. Kunt u aangeven waarom het vervoer van evenhoevigen naar het slachthuis wel blijft toegestaan en waarom deze transporten niet tot risicotransporten behoren? Waaruit blijkt dat het virus geen risico vormt bij het vervoer naar het slachthuis? Waaruit blijkt dat de verspreidingskans gering is, ook al rijden vrachtwagens door gebieden waar zich ook andere veehouderijen bevinden?
 2. Kunt u aangeven waarom vervoer naar verzamelplaatsen vanaf donderdag 9 augustus ook weer mogelijk is? Waaruit blijkt dat het virus geen risico vormt bij vervoer naar verzamelplaatsen en welke afwegingen heeft u daarbij gemaakt?
 3. Kunt u een indicatie geven van de periode dat het vervoersverbod van evenhoevigen in Nederland van kracht blijft en welke mogelijke negatieve gevolgen dit heeft voor de dieren die getransporteerd zouden worden in deze periode, wat betreft hun welzijn en hun gezondheid? Kunt u aangeven op welke wijze u deze negatieve gevolgen probeert te beperken?
 4. Kunt u aangeven of de mogelijkheid bestaat dat met het vervoersverbod de wettelijke eisen ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid worden overschreden? Zo ja, op welke wijze, vindt u dit acceptabel en waarom vindt u dat? Zo neen, op welke wijze garandeert u dat de wettelijke eisen gehandhaafd blijven?
 5. Kunt u aangeven waarom na een uitbraak eerst 72 uur wordt gewacht alvorens wordt besloten om al dan niet over te gaan tot vaccinatie? Kunt u aangeven waarom u niet meteen over zult gaan tot vaccinatie?
 6. Kunt u aangeven op welke wijze u aan het uitgangspunt uit het Beleidsdraaiboek Mond en Klauwzeer dat ‘zo min mogelijk gezonde dieren worden gedood’ invulling geeft en wat veterinaire, economische en maatschappelijke belangen kunnen zijn die van invloed zijn op deze invulling?
 7. Kunt u al aangeven op grond van welke criteria wordt besloten welke aantallen aanvaardbaar zijn van gezonde dieren die worden gedood als gevolg van een mond- en klauwzeer uitbraak? Zo ja, kunt u deze met ons delen? Zo neen, wanneer worden de criteria wel bekend en wanneer kunt u deze met ons delen?
 8. Kunt u aangeven hoe de epidemiologische adviezen van de deskundigengroep om al dan niet tot vaccinatie over te gaan bij een uitbraak, afgewogen worden tegen de economische en maatschappelijke belangen en op welke gronden de crisisstaf uiteindelijk tot een voorstel aan de minister voor al dan niet vaccineren komt? Voorziet u hierbij fricties en/of belangentegenstellingen? Zo ja, welke en kunt u aangeven of het epidemiologisch belang, het maatschappelijk belang of het economisch belang hierbij zal prevaleren en waarom? Zo neen, waarom niet?
 9. Deelt u de zorg dat er momenteel onvoldoende garanties zijn voor de afzet van gevaccineerd vlees en zuivel, met name buiten Nederland? Zo ja, op welke wijze wilt u deze zorg aanpakken, binnen welke termijn en verwacht u hierin een succes te boeken? Zo neen, waarom niet?
 10. Kunt u aangeven wat de gevolgen van het ontbreken van afzetgaranties zijn voor de wil van veehouders om al dan niet te vaccineren en wat u hen kan bieden om ondanks het ontbreken van afzetgaranties toch tot vaccinatie over te gaan?
 11. Kunt u aangeven welke afwegingen u maakt als de Europese Commissie het vaccinatieplan niet zal goedkeuren en of u alsnog tot vaccinatie zult overgaan bij een uitbraak in Nederland om zo het doden van gezonde dieren te voorkomen?
 12. Deelt u de mening dat het Europese non vaccinatiebeleid niet langer houdbaar is en dat Europa structureel preventief moet gaan vaccineren? Zo ja, op welke wijze gaat u bijdragen aan de afschaffing van het non vaccinantiebeleid en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en op welke andere wijze wilt u voorkomen dat in de toekomst gezonde dieren worden gedood als gevolg van een MKZ uitbraak?
 13. Deelt u de mening dat veetransporten een belangrijke oorzaak zijn van de verspreiding van ziekten zoals MKZ? Zo ja, bent u voornemens lange afstandstransporten te ontmoedigen? Zo neen, wat is volgens u dan de oorzaak van de verspreiding van dierziekten zoals MKZ en waaruit blijkt dat?

Klik hier voor de antwoorden van de minister van LNV op onze vragen. De geelmarkeringen zijn de vragen die de Partij voor de Dieren gesteld heeft.

Gerelateerd nieuws

PvdD: "Bescherming gezonde dieren centraal stellen bij voorkomen MKZ uitbraak in Nederland"

Den Haag, 8 augustus 2007 - De Partij voor de Dieren pleit voor de inzet van preventieve vaccinatie van dieren tegen Mond- en...

Lees verder

In memoriam Nicolaas Gerard Pierson

Op 12 augustus 2007 is Nicolaas.G.Pierson overleden. Hij werd 53 jaar. Niek Pierson was een heel bijzonder mens. Hij vertelde...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief