Partij voor de Dieren stelt vragen over de subsi­diering door de staat aan het Koninklijk Jacht­de­par­tement


30 september 2007

Den Haag, 30 september 2007- De Partij voor de Dieren heeft vervolgvragen gesteld over de bijdrage van de staat aan het Koninklijk Jachtdepartement. Na vier maanden gaf de regering afgelopen vrijdag schoorvoetend toe dat het Koninklijk Jachtdepartement volledig betaald wordt vanuit gemeenschapsgeld. Bij het Verantwoordingsdebat dat afgelopen mei plaatsvond heeft Marianne Thieme aan de minister van Financiën gevraagd waarom in de begroting voor het Koninklijk Huis geen afzonderlijke post is opgenomen voor het Koninklijk Jachtdepartement. Thieme wilde weten hoe het Jachtdepartement gefinancierd wordt en waarom de begroting ervan niet openbaar is.

De vragen:
Vervolgvragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Wonen, Wijken en Integratie, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Algemene Zaken over de bijdrage van de staat aan het Koninklijk Jachtdepartement

 1. Kunt u verdere inzage geven in de financiering van het Koninklijk Jachtdepartement, de betaalde bedragen aan het Koninklijk Jachtdepartement over de afgelopen vijf jaar en welke ministeries hier aan hebben bijgedragen en op welke wijze zij de inkomsten voor deze uitgaven hebben gegenereerd?
 2. Kunt u gespecificeerd inzicht geven in de bedragen welke in de afgelopen 5 jaar gedeclareerd zijn door het Koninklijk Jachtdepartement bij het ministerie van VROM en bij andere ministeries?
 3. Kunt u de kamer tevens de onderliggende stukken, facturen en begrotingsposten inclusief accountantsverklaringen toezenden? Zo neen, waarom niet en in hoeverre verhoudt zich dit tot de Wet Openbaarheid Bestuur?
 4. Kunt u aangeven welke departementen een bijdrage leveren aan kosten gemaakt voor of door het Koninklijk huis, zoals recent bekend werd dat het ministerie van defensie in het onderhoud van de Groene Draeck voorziet en het ministerie van VROM en BiZa in de kosten van het Koninklijk Jachtdepartement?
 5. Kunt u aangeven wat u verstaat onder “functionele kosten” waar het Koninklijk jachtdepartement betreft? Kunt u tevens aangeven welke verschillen u ziet tussen “jacht” en “faunabeheer”? En kunt u daarbij aangeven op basis van welke criteria een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘jacht’ en ‘faunabeheer’, wie deze criteria heeft bepaald en wie controle uitoefent op het juist hanteren van deze criteria?
 6. Kunt u aangeven waarom de kosten van het Koninklijk Jachtdepartement niet in de begroting zijn opgenomen en waarom u van mening bent dat sprake is van “functionele kosten” en om welke functioneel kosten het dan precies gaat?
 7. Kunt u aangeven waarom u het rechtvaardig vindt dat Nederlandse burgers meebetalen aan de jacht van het Koninklijk huis?
 8. Kunt u aangeven wanneer er sprake is van uitoefening van de jachthobby van leden van het Koninklijk huis, hun genodigden en/of personeel en wanneer van faunabeheer en kunt u aangeven waar dat onderscheid is vastgelegd, welke criteria worden gehanteerd en wie de vaststelling en controle daarop uitoefent? Kunt u daarbij aangeven in hoeverre de controleur onafhankelijk is?
 9. Kunt u aangeven welke zekerheidsmechanismen zijn ingebouwd om de subsidiering van hobbyjacht door leden van het Koninklijk Huis, hun genodigden en/of het personeel van het Koninklijk Huis te voorkomen?
 10. Kunt u aangeven of in geval van hobbyjacht door Koninklijk Huis gebruik wordt of is gemaakt van faciliteiten, personeel, materieel en infrastructuur welke is bekostigd uit de overheidsbijdrage aan het Koninklijk Jachtdepartement? Zo ja, wordt hiervoor dan een vergoeding betaald en is deze marktconform? Zo neen, hoe is dit bepaald en wie controleert dat?
 11. Deelt u de mening dat faunabeheer welke hobbymatig wordt uitgeoefend niet in aanmerking zou moeten komen voor directe of indirecte staatssteun? Zo ja, bent u bereid tot zodanige beleidswijziging dat de hobbyjacht niet langer voor staatssteun in aanmerking komt? Zo neen, waarom niet en op welke gronden rechtvaardigt u staatssteun aan de uitoefening van ene hobby?
 12. Is het waar dat het Kroondomein het Loo van 25 september tot 26 december gesloten is voor het publiek, terwijl het gebied in 1959 door Prinses Wilhelmina aan de staat is geschonken?
 13. Welke bepaling in de wet op het Kroondomein rechtvaardigt een openstellingbeperking? Is een kroondomein niet gehouden zijn tot elders gehanteerde openstellingsverplichting?
 14. Waarin verschilt een mogelijke noodzaak tot beperking van de openstelling van een Kroondomein zich van soortgelijke situaties op andere landgoederen en natuurgebieden die eigendom zijn van de staat of van particulieren?
 15. Bent u bereid om volledige openstelling gedurende het gehele jaar in te voeren voor het kroondomein? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Gerelateerd nieuws

PINK! roept Unitas op tot royement dierenbeulen.

Amsterdam, 28 september 2007 - Acht nieuwe leden van studentenvereniging Unitas uit Amsterdam hebben als ontgroening spaflesj...

Lees verder

Moties Partij voor de Dieren aangenomen

Den Haag, 2 oktober 2007- De Tweede Kamer heeft vanmiddag in grote meerderheid ingestemd met twee moties van de Partij voor d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief