Minister LNV: ‘Vernielen kievits­bloem door gemeente Zwolle kan twee jaar gevan­ge­nis­straf opleveren’.


14 januari 2008

Den Haag, 16 januari - De minister van LNV heeft de Kamervragen van de Partij voor de Dieren beantwoord over vernieling van de beschermde kievitsbloem in de gemeente Zwolle. Hierin geeft zij aan dat het ministerie aangifte gaat doen en dat indien het Openbaar Ministerie (OM) besluit tot vervolging dit een maximale gevangenisstraf van twee jaar op kan leveren.

De Kamervragen hadden betrekking op de gemeente Zwolle, die bij de uitvoering van grondwerk een belangrijke populatie van de beschermde kievitsbloem vernielde. Deze plantensoort staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten en is wettelijk beschermd. De regio Zwolle is Europees gezien het belangrijkste gebied voor deze soort. De belangrijkste groeiplaats van de wilde kievitsbloem is langs de oevers van de IJssel en het Zwarte Water in Zwolle. Ongeveer 80% van de Nederlandse Kievitsbloemen staat hier. Voor het omgraven van de soort moet een vergunning worden aangevraagd die slechts bij zwaarwegende argumenten wordt verleend. In dit geval was dat niet gebeurd en hebben omwonenden aangifte gedaan bij de Algemene Inspectiedienst (AID) van deze ambtelijke misstap. Naast de kievitsbloem zijn ook beschermde rietorchissen verloren gegaan.

De minister geeft in haar antwoorden aan dat zij via de Dienst Regelingen van haar ministerie aangifte gaat doen. Het is aan het OM om te beoordelen of vervolging wordt ingesteld. De straffen voor het overtreden van artikel 8 van de Flora- en Faunawet, waar het in dit geval om gaat, kunnen oplopen tot twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie.

De Partij voor de Dieren is blij dat deze zaak serieus genomen wordt en hoopt dat ook het OM met deze zaak duidelijk zal maken dat overtredingen van natuurwetgeving ernstig genomen worden. Maar al te vaak wordt de planten en dieren de dupe van allerlei ontwikkelingsplannen en zeker een gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het respecteren van natuur- en milieuwetgeving. Helaas heeft de gemeente Zwolle hierin gefaald maar gelukkig zijn er genoeg oplettende burgers geweest die hun gemeente tot de orde hebben geroepen.

Antwoorden op Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over de vernieling van de zeldzame kievitsbloem door de gemeente Zwolle

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over de vernieling van de zeldzame kievitsbloem door de gemeente Zwolle (ingezonden 10 oktober 2007).

1. Kent u het bericht “Zwolle erkent vernieling beschermde plant”? (1)

Ja.

2, 3, 4, 5, 6 en 7. Kunt u aangeven of de AID proces verbaal heeft opgemaakt tegen de vernieling van deze zeldzame populatie die een intracommunautair belang vertegenwoordigt? Zo ja, kunt u inzicht geven in de gehanteerde strafmaat en of u deze afdoende vindt? Zo neen, waarom niet en acht u dat wenselijk en waarom?

Kunt u aangeven op welke wijze de actieve bescherming van bedreigde soorten in uw beleid gestalte krijgt en hoe u hiermee toeziet dat lagere overheden zoals gemeenten dit beleid ook naleven?

Kunt u aangeven of u deze bescherming afdoende acht om vernieling, beschadiging en vernietiging door overheidsfunctionarissen of door de overheid ingehuurde diensten tegen te gaan? Zo ja, waar blijkt dat uit en hoe verhoudt zich dat tot de vernieling van de kievitsbloem in Zwolle? Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening dat vormen van welbewuste onachtzaamheid jegens beschermde soorten streng bestraft dienen te worden?

Bent u bereid hierop overheidsfunctionarissen extra aan te spreken, met name omdat zij een voorbeeldfunctie vervullen? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid de strafmaat te verhogen en opsporing en handhaving te intensiveren om zo vernietiging of beschadiging van zeldzame beschermde populaties tegen te gaan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

De pro-actieve bescherming van soorten krijgt gestalte door middel van de leefgebieden¬benadering. De wettelijke bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Eenieder dient zich te houden aan de bepalingen van de Flora- en faunawet, dus ook lagere overheden en hun functionarissen. Toezicht en opsporing op het gebied van de Flora- en Faunawet geschiedt door de AID in samenwerking met de regionale milieuteams van de politie. Door de samenwerking wordt een doelmatige handhavingsinzet gereali¬seerd. Ik acht de huidige intensiteit van toezicht en opsporing voldoende.

In het onderhavige geval is door de AID proces-verbaal van bevindingen opgemaakt en door Dienst Regelingen van mijn ministerie wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van overtreding van artikel 8 van de Flora- en faunawet. Op grond van het proces-verbaal en de aangifte zal het Openbaar Ministerie beoordelen of er vervolging dient te worden ingesteld en waaruit deze vervolging zal bestaan.
De strafmaat op overtreding van artikel 8 van Flora- en faunawet is opgenomen in de Wet op de economische delicten. De maximale straf is zes maanden of twee jaren gevangenis¬straf, afhankelijk van of er sprake is van opzet, of een geldboete van de vierde categorie.
Ik acht de strafmaat afdoende.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

De Stentor (http://www.destentor.nl/zwolle/article1985215.ece), 8 oktober 2007 en http://www.rtvoost.nl/nieuws/?id=77961

Gerelateerd nieuws

ChristenUnie-jongeren roepen Marianne Thieme uit tot ´Engel van het Jaar´

Marianne Thieme krijgt vanavond uit handen van de voorzitter van PerspectieF, de ChristenUnie-jongeren, de ‘Engel van het Jaa...

Lees verder

Marianne Thieme dierenbeschermer van het jaar

De Dierenbescherming roept Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer, vanmiddag uit ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief