Marianne Thieme stuurt initi­a­tiefwet verbod op onver­doofd ritueel slachten naar Kamer


2 juni 2009

Raad van State wil dat pijnlijke slachtmethode toegestaan blijft , met beroep op ‘godsdienstvrijheid’

Den Haag, 2 juni 2009 - De Partij voor de Dieren heeft vandaag haar initiatiefwet die een einde moet maken aan de grootschalige toepassing van de onverdoofde rituele slacht in Nederland, naar de Tweede kamer gestuurd. Hoewel de Raad van State in een advies heeft aangegeven dat ze bezwaren ziet in het verbieden van onverdoofde rituele slacht, heeft de Partij voor de Dieren goede gronden om aan te nemen dat een verbod haalbaar moet zijn. De Partij heeft zich daarbij laten adviseren door de Belgische hoogleraar K. Raes en de Nederlandse rechtsfilosoof mr. dr. B.C. Labuschagne. Jaarlijks wordt bij 2 miljoen dieren, met name kalveren, schapen en kippen, zonder verdoving de keel doorgesneden. Het ritueel slachten veroorzaakt onnodig veel stress, gebeurt vaak onoordeelkundig en zonder toezicht, aldus een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) die eerder naar landbouwminister Verburg is gestuurd. De KNMvD vindt dat het dierenwelzijn bij onverdoofd ritueel slachten onaanvaardbaar wordt aangetast. De Partij voor de Dieren komt met een eigen initiatiefwetsvoorstel omdat minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit keer op keer aangeeft niets te voelen voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. De initiatiefwet is voor advies naar de Raad van State gestuurd, welk advies door externe deskundigen op verzoek van de Partij voor de Dieren van commentaar voorzien is. Het wetsontwerp is samen met het advies van de RvS en het commentaar daarop van de deskundigen, vandaag naar de Kamer gezonden, waarna een schriftelijk overleg tussen kamer en indiener zal volgen.

In de initiatiefwet worden voorstellen gedaan om de uitzonderingsbepaling voor onverdoofd ritueel slachten in artikel 44 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren te schrappen alsmede het Besluit ritueel slachten aan te passen. De mogelijkheden om de stress en pijn bij dieren ook bij het ritueel slachten tot een minimum te beperken zijn in Nederland niet benut. In andere landen, zoals Nieuw Zeeland, zijn reeds protocollen ontwikkeld voor elektrische bedwelming die niet in strijd worden geacht met religieuze voorschriften.

Marianne Thieme: “De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat Nederlandse dierenwelzijnnormen voor ritueel slachten mogen worden overtreden. De vrijheid in het uitvoeren van bepaalde riten moet ophouden waar dierenleed begint.”

Naast het stellen van eisen aan het doden en verdoven van dieren, bevat de initiatiefwet ook voorstellen om te voorkomen dat vlees van ritueel geslachte dieren onherkenbaar in de schappen belandt. De KNMvD: “(…)het vlees dat op basis van rituele eisen wordt afgekeurd komt in Nederland ongeëtiketteerd terecht in de reguliere consumptieketen.

Zo mag volgens de Israëlitische rite de achterhand vaak niet geconsumeerd worden en wordt dit vlees afgezet in het gangbare consumptiekanaal.”

Dankzij de tolerante Nederlandse wetgeving ten aanzien van onverdoofd slachten is koosjer en halal vlees een groot Nederlands exportproduct geworden. De uitzonderingsbepalingen om onverdoofd te mogen slachten worden gebruikt als maas in de wet om op grote schaal halal en koosjer vlees te kunnen exporteren. De Partij voor de Dieren pleit naast een Nederlands verbod op onverdoofd slachten, ook voor een Europees verbod op dergelijke pijnlijke slachtmethoden.

De Partij voor de Dieren bestrijdt dat het voorgestelde verbod een aantasting van de vrijheid van godsdienst zou vormen. In de periode waarin de religieuze regels ten aanzien van de slacht bedacht werden, waren er nog geen methoden voor bedwelming beschikbaar die aanvaardbaar zijn voor bepaalde religies. Onderzoeker Haluk Anil van de Universiteit van Bristol heeft vastgesteld dat het wel degelijk mogelijk is om tijdens het ritueel slachten het dier te verdoven. Op dit moment wordt ook in Nederland al op beperkte schaal verdoving toegepast bij het halal slachten. De initiatiefwet wil van deze uitzondering regel maken.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief