Marianne Thieme op de bres tegen slachting damherten in Kop van Schouwen


20 november 2008

‘Protestwandeling 23 november’ na groeiende twijfel aan betrouwbaarheid wildtellingen Fauna Beheer Eenheid in Kop van Schouwen

Den Haag, 21 november 2008- Marianne Thieme, Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, komt op 23 november naar natuurgebied De Kop van Schouwen. Zij zal deelnemen aan de ‘Protestwandeling 23 november’, waarbij wordt geprotesteerd tegen het afschieten van zo’n 325 wettelijk beschermde damherten in het natuurgebied. Samen met omwonenden, tipgevers en andere belangstellenden willen Marianne Thieme en Rob Ossewaarde, voorzitter van de Zeeuwse werkgroep van de partij, de gang van zaken bespreken rond de tellingen en het afgeven van vergunningen. Aansluitend gaan zij in gesprek met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, FBE/jagers en de Provincie.

Tot nu toe hielden Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de jacht op damherten in het natuurgebied De Kop van Schouwen tegen. Beide organisaties staan de jacht inmiddels toe. Daarbij baseren zij zich op tellingen die zijn verricht door de Fauna Beheer Eenheid (FBE). Volgens deze tellingen zou de populatie damherten in het gebied gegroeid zijn tot ruim 1000 herten, terwijl er slechts voldoende voedsel en leefruimte zou zijn voor 325 dieren. De FBE heeft inmiddels vergunning voor het afschieten van herten bij de provincie Zeeland aangevraagd én gekregen.

De Partij voor de Dieren betwistte van meet af aan de betrouwbaarheid van de FBE-tellingen en geeft aan dat het verboden is om te jagen in natuurgebieden. ‘Informatie van tipgevers en omwonenden plus eigen onderzoek ontkrachten de tellingen én de claim van de FBE dat jacht noodzakelijk is’, aldus de Zeeuwse werkgroep van de Partij voor de Dieren bij monde van Rob Ossewaarde, voorzitter Partij voor de Dieren Werkgroep Zeeland.

Inzake populatiebeheer stelt de Partij voor de Dieren dat het ongewenst is om 325 damherten af te schieten, omdat daarmee de oorzaak van de groei van de populatie niet wordt aangepakt. De Partij voor de Dieren is voor een natuurlijke regulering van de hertenpopulatie. `Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er natuurlijke selectie plaatsvindt als er niet genoeg leefruimte en voedsel voorhanden is. Na vruchtbare jaren nemen de ‘bevolkingsaantallen’ van een diersoort vanzelf weer af door een verminderd voedselaanbod, slechte winters, minder geboortes en natuurlijke sterfte als gevolg van honger en ziekten’, meent Marianne Thieme. Zij wijst erop dat jagers overal in Nederland dieren in het wild bijvoederen en zo zelf de vruchtbaarheid verhogen. ‘Het feit dat jagers welbewust vooral bokken (mannetjes) schieten in plaats van vrouwtjes bewijst dat het de jagers niet gaat om populatiebeheer maar om trofeeën. Bovendien prikkelt de scheve geslachtsverhouding die nu ontstaat de voortplanting’.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief