Marianne Thieme adviseert koningin Beatrix over formatie en biedt bundel brieven aan van veront­ruste dieren­be­schermers.


24 november 2006

Marianne Thieme is als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren geconsulteerd door koningin Beatrix over de kabinetsformatie. Daartoe bezocht Marianne de koningin vanochtend op paleis Noordeinde, waar ze een bundel met 600 brieven aanbood van verontruste dierenbeschermers.
Na een oproep in het dagblad Metro van afgelopen maandag ontving de Partij voor de Dieren een stroom van brieven en mails gericht aan de koningin.
Daarvan konden alleen de eerste 600 gebundeld worden in het boek “Majesteit, er is iets met de dieren…” dat vandaag werd aangeboden.

Marianne Thieme heeft koningin Beatrix geadviseerd één of twee informateurs te benoemen, die op zoek zouden moeten gaan naar overeenkomsten op het gebied van mededogen en duurzaamheid in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.
De namen van mogelijke informateurs die de Partij voor de Dieren adviseerde zijn dr. J.C. Terlouw, voormalig minister en voormalig Commissaris van de Koningin en Mr. A.J. Cnoop Koopmans, voormalig senator en voormalig vice-president van de Amsterdamse rechtbank.

Het advies aan koningin luidde als volgt:

Amsterdam 25 november 2006

Advies naar aanleiding van de verkiezingsuitslag d.d. 22-11-2006


Majesteit,
De uitslag van de verkiezingen van 22 november geeft blijk van grote tegenstellingen binnen onze samenleving. Kiezers hebben het midden verlaten en hebben via het opzoeken van uitersten duidelijk gemaakt dat ze verandering van beleid willen.
Nu de meerderheid aan de huidige regeringscoalitie ontvallen is en de coalitiepartners zonder uitzondering verloren hebben, ligt het voor de hand de wens van de kiezers voor een ander beleid te vertalen naar een andere coalitie-samenstelling.
Bij voorkeur een coalitie die uitgaat van overeenstemming anders dan van pragmatische overbrugging van feitelijk moeilijk overbrugbare verschillen van inzicht.

Vrijwel alle inmiddels via de media geopperde coalitiesamenstellingen kenmerken zich door innerlijke strijdigheid van belangen en uitgangspunten of door blokkades uitgesproken door één of meer van de beoogde deelnemers aan een dergelijke coalitie.
Verliezende partijen zullen daarnaast huiverig zijn zich in een mogelijke vechtcoalitie te begeven.
Toch is het nodig dat binnen afzienbare termijn een landsbestuur gevormd wordt dat eendrachtig en slagvaardig de problemen die ons land kent oplost.

Wanneer de onmogelijkheden en de uitsluitingen niet het uitgangspunt zouden vormen van het denken rond een formatie, maar op positieve wijze uitgegaan wordt van de mogelijkheden tot constructieve samenwerking tussen oplossingsgerichte partijen die bereid zijn de overeenkomsten in hun verkiezings- en beginselprogramma’s zwaarder te laten wegen dan de onmogelijkheden, is de vorming van een meerderheid denkbaar die tot nu toe vrijwel onbelicht bleef.

Redenerend vanuit de gedachte dat de kiezer minder marktwerking wenst en meer bescherming vanuit de overheid, dat Nederland op het gebied van dierenwelzijn weer het gidsland zou moeten zijn dat het nog niet lang geleden was, dat mededogen en barmhartigheid noodzakelijke ingrediënten zijn voor een samenleving waarin warmte centraal staat, ligt een no regret scenario voor de hand bij de vorming van een regering.
Wanneer we de urgentie van een dreigende ramp voor onze planeet als gevolg van opwarming van de aarde, het verschralen van bio-diversiteit, het uitsterven van diersoorten, de toenemende dreiging van dierziektencrises van pandemische aard, de roofbouw die onze leefomgeving aantast en het vergroten van de tegenstellingen tussen arm en rijk in ogenschouw nemen, dan is haast geboden in ons kleine, kwetsbare land aan de Noordzee.

Wanneer invulling gegeven wordt aan de brede wens die onder de burgers leeft om te komen tot een meer sociale, duurzame samenleving, ligt het voor de hand op zoek te gaan naar de overeenkomsten op dat punt in de verkiezings- en beginselprogramma’s van de diverse partijen voor een onderzoek tot mogelijke coalitievorming.
De tweede kamer fractie van de Partij voor de Dieren bepleit een korte informatieronde door één of twee gezaghebbende mensen om te onderzoeken welke (in)formatieopdracht in dat kader nu het meest wenselijk is. Onze gedachten gaan daarbij uit naar oud Commissaris van de Koningin en oud-senator dr J.C. Terlouw of oud vice-president van de Amsterdamse rechtbank en oud-senator Mr. A.J. Cnoop Koopmans.


Wanneer mededogen en barmhartigheid jegens de allerzwaksten in onze samenleving het nieuwe uitgangspunt zouden vormen bij de vorming van een regering, kan dat recht doen aan mens, dier, natuur en milieu. In dat opzicht kan zelfs het advies van een relatief kleine partij als de onze, voor velen van levensbelang blijken.

Wij wensen u sterkte en wijsheid bij het maken van uw afwegingen terzake,

Hoogachtend,
Partij voor de Dieren

Mr. Marianne Thieme, voorzitter

Gerelateerd nieuws

Waarom Landbouwminister Cees Veerman zich niet zo druk maakt over dierenwelzijn

Dit journalistieke, onafhankelijke artikel namen wij over uit Intermediair. We hebben toestemming van auteur Jeroen Siebelink...

Lees verder

Partij voor de Dieren één week in de Kamer, dierenwelzijn nu al hoofdthema

Den Haag, 7 december 2006 – De aanwezigheid van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft er nu al toe geleid dat die...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief