LPF meest dier­on­vrien­de­lijke partij


19 januari 2003

Nu media als Netwerk en de Volkskrant de Partij voor de Dieren duiden als meest kansrijke nieuwe partij om de Kamer te halen en bekende Nederlanders als Maurice de Hond, Charlotte Mutsaers, Peter Klashorst, Jort Kelder, Yvonne Keuls aangeven Partij voor de Dieren te willen gaan stemmen, lijken ook andere partijen de diervriendelijke kiezer op het laatste moment ontdekt te hebben. Een regelrecht gotspe is echter het feit dat de LPF zich nu ook meent te kunnen profileren als diervriendelijk.
In haar jacht op de kiezers misbruikt de LPF dieren. LPF Kamerlid Eerdmans stelt in een opinie artikel in de Volkskrant van vandaag dat politieke partijen te weinig aandacht besteden aan dierenwelzijn. Eerdmans schermt met een aantal maatregelen om de positie van dieren in de samenleving te verbeteren ,waaronder een grondwetsartikel, die rechtstreeks uit het partijprogramma van de Partij voor de Dieren lijken overgenomen. Dit getuigt van een arrogantie die zijn weerga niet kent. Uit een onderzoek naar het stemgedrag van politieke fracties bij moties met betrekking tot dierenwelzijn in de bio-industrie scoort de LPF namelijk met een 1,8 het laagst. Uit vergelijkbaar onderzoek door de Faunabescherming blijkt dat de LPF zelfs een absolute nul scoort als het gaat om het beschermen van in het wild levende dieren. Volgens de Partij voor de Dieren probeert Eerdmans nu ten onrechte zijn persoonlijke ideeën als LPF gedachtengoed te verkopen aan diervriendelijke kiezers.

Het kabinet Balkenende, met daarin de LPF, heeft in enkele maanden tijd diervriendelijke maatregelen waar vaak 20 jaar aan gewerkt is, in een beweging van tafel geveegd. Met CDA, VVD en LPF aan het roer kwam dan ook dieronvriendelijk beleid tot stand waarin onder andere het verbod op de legbatterij en nertsenfokkerij weer ongedaan werden gemaakt. Ook het beloofde verbod op de onverdoofde castratie van biggen en draadgazen kooien voor konijnen werden niet doorgevoerd.
De regeringspartijen CDA, VVD en LPF, gesteund door SGP en Leefbaar Nederland, hebben consequent tegen verbeteringen van de belangen van in het wild levende dieren gestemd. Bij het onderzoek werden aan elke stemming over de fauna punten toegekend. Dit leverde voor het CDA en de VVD een rapportcijfer op van 2, voor de SGP een 2,5. LPF en LN scoorden zelfs een absolute nul.

Opmerkelijk is dat de LPF een bio-industrieboer, Wien van den Brink, naar voren heeft geschoven als fractiespecialisten voor landbouw. CDA, VVD en LPF hebben de principes van de Flora- en faunawet volkomen onderuit gehaald. Exploitatie door jagers van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen voor consumptie en trofeeënjacht wordt weer gewoon toegestaan. Evenals de plezierjacht in wetlands, vogelrichtlijngebieden en andere, tot nog toe beschermde rustgebieden voor vogels. Smienten, meerkoeten, kolganzen en grauwe ganzen worden weer gewoon en zonder voorwaarden bejaagbaar. Kraaiachtigen en vossen worden weer helemaal vogelvrij verklaard, zij zijn de aartsvijanden van boeren en jagers. Ook het kappen van hout in het broedseizoen wordt toegestaan.

Het is ongelooflijk dat Eerdmans alle ruimte krijgt zijn persoonlijke standpunten op het gebied van dierenwelzijn twee dagen voor de verkiezingen te kwader trouw als LPF gedachtengoed te spuien, met standpunten die gestolen zijn van de Partij voor de Dieren, terwijl laatstgenoemde door veel media nog steeds genegeerd wordt. Lijsttrekker Thieme daagt Eerdmans daarom uit voor een debat en roept de media op diens poging tot kiezersbedrog niet onweersproken te laten.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief