Klimaatwet smelt langzaam weg tot boter­zacht compromis


27 juni 2018

Met de vandaag gepresenteerde klimaatwet gaan we het klimaat niet redden, concludeert de Partij voor de Dieren. Het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad wordt ingewisseld voor een politiek compromis waarmee het niet-groene regeerakkoord nog verder wordt ontgroend. De doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030, die nog wel in het regeerakkoord stond, is afgezwakt tot een boterzacht ‘streven’.

Daardoor ontbreken er harde afrekenbare doelstellingen voor de komende 32 jaar, is er geen enkele garantie ingebouwd dat de grootste vervuilers gaan betalen en wordt er nog steeds geen afscheid genomen van fossiele energie. GroenLinks en PvdA hebben zich met deze wet tot gedoogpartners gemaakt van het kabinet en dat geeft een verontrustend beeld.

De Partij voor de Dieren ziet uit naar de behandeling van het wetsvoorstel en zal een aantal amendementen indienen die ervoor kunnen zorgen dat de wet een échte klimaatwet wordt naar Zweeds voorbeeld. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren zal één van de grootste vervuilers namelijk de veehouderij indringend agenderen. Er is “no time to waste” en dat betekent dat de Tweede Kamer moet komen met een realistische klimaatagenda. Geen intentieverklaring, maar een wet met afrekenbare doelstellingen.

Marianne Thieme: “Het is goed dat deze partijen hebben geprobeerd iets voor het klimaat te regelen. Maar het is slechts een gedoogakkoord geworden voor het huidige niet-groene klimaatbeleid van het kabinet. De ambities van het voorstel moeten realistischer worden willen we de aarde niet meer laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius. Dat betekent hogere reductie van CO2, afscheid nemen van fossiele brandstoffen en inkrimping van de veestapel. Het kabinet erkende in 2004 al dat vlees het meest klimaatonvriendelijke onderdeel van ons voedselpakket is.”

Onlangs gaf de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur nog maar weer eens aan dat een inkrimping van de intensieve veehouderij vereist is om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het juridisch bindend quotum van broeikasgassen voor alle sectoren samen ligt op 10 megaton C02-equivalenten in 2050. De uitstoot door de veehouderij ligt momenteel al op 18 megaton. Zonder de intensieve veehouderij drastisch in te perken worden de klimaatdoelstelling ook volgens dit adviesorgaan onhaalbaar.

Achtergrond totstandkoming Klimaatwet

De Partij voor de Dieren heeft op 17 september 2015 een motie ingediend die het Kabinet opriep met een klimaatwet te komen. PvdA stemde toen tegen de motie. PvdA en GroenLinks kondigden drie maanden later een klimaatwet aan. Het voorstel kende een CO2-reductiedoelstelling van 55% in 2030. Nadat de partijen D66, ChristenUnie, VVD en CDA werden uitgenodigd om mee te doen, is het eerste wetsvoorstel drastisch herzien met minder vergaande intenties.