Kamer­vragen over onwettige vossen­razzia’s


19 april 2008

De landelijke vossenjacht in draag- en zoogtijd, waardoor drachtige en zogende vossen geschoten worden, honden in burchten worden gelaten om welpjes dood te bijten en moedervossen ernstig te verwonden, jonge vosjes doodgeknuppeld worden en tal van andere misstanden ontstaan, is in strijd met de Nederlandse Flora- en faunawet.

De landelijke vrijstelling voor de vossenjacht in strijd is met artikel 1 van de Flora- en faunawet, waarin is bepaald dat vrijstellingen voor het afschieten van niet-bejaagbare dieren (zoals de vos) alleen mogen worden afgegeven ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

Om die reden zou er dus geen landelijke vrijstelling mogen worden afgegeven om vossen te doden “ter bescherming van weidevogels of andere in het wild levende dieren” zolang de jager geen ontheffing heeft op grond van artikel 68 van de Flora en Faunawet. Omdat vossenjagers niet over dergelijke ontheffingen beschikken, is de grootschalige jacht op vossen die op dit moment in Nederland plaatsvindt illegaal, vindt de Partij voor de Dieren.

Marianne Thieme heeft de volgende Kamervragen gesteld over deze kwestie aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 1. Kent u de berichten “aantal gedode vossen regio bijna 500” en “jacht op vossen moet blijven doorgaan”(1)?
 2. Is het waar dat vossen het hele jaar door worden gedood, waardoor ook zogende vossen worden gedood en hun jongen vervolgens creperen van honger en dorst in de burcht?
 3. Is het waar dat de burchten mogen worden uitgegraven waarna de jongen kunnen worden doodgeslagen en dat tussen 1 september en 1 maart honden vossenburchten mogen worden ingestuurd waarbij de kans bestaat dat de aanwezige vos zwaar wordt verminkt of wordt doodgebeten evenals de in februari al aanwezige jongen? Zo ja, wat is hierover uw mening? Zo neen, waarin verschilt de praktijk van de in deze vraag beschreven situaties?
 4. Deelt u onze mening dat er geen landelijke vrijstelling is om vossen te doden ter bescherming van weidevogels (of andere fauna), en dat het doden van vossen ter bescherming van de fauna enkel was en is toegestaan wanneer de betrokken jager beschikt over een ontheffing op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet? Zo neen, waarom niet?
 5. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen waarin in 2007 vossen werden gedood ter bescherming van de fauna, zonder dat de betrokken jager beschikte over een ontheffing op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet, handhavend is opgetreden door de AID of de politie? Zo ja, bent u dan bereid in het vervolg opsporingsinstanties alsnog aan te sporen tot handhaving? Zo neen, waarom niet?
 6. Kunt u aangeven welke stappen u gaat nemen om een einde te maken aan deze onwettige praktijken?
 7. Bij de beantwoording van onze Kamervragen (referentienummer DN. 2008/172) over het doden van een tam vosje in Nationaal Park de Veluwe stelt u dat “de beheerder heeft gebruikgemaakt van de landelijke vrijstelling ter voorkoming van schade aan de fauna. Daarbij wordt gestreefd naar een natuurlijk evenwicht tussen kwetsbare soorten als wulp, veldleeuwerik, boomleeuwerik, boompieper, graspieper, grutto en kraanvogel (potentieel broedgebied) enerzijds en vossen anderzijds”. Gelet op het hetgeen hiervoor is aangegeven is deze vos dus zonder wettelijke titel gedood. Is de minister bereid in deze zaak alsnog handhavend op te treden? Zo neen, waarom niet?
 8. Op welke wetenschappelijke informatie baseert u de stelling dat vossen als enige predator in het gehele land 'schade aan fauna' veroorzaken?
 9. Bent u bereid om in navolging op de conclusies uit het rapport van J.L. Mulder ‘Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt’ wordt geconcludeerd dat het enkel zin heeft om in een beperkte buffer (1 km) in het voorjaar om het doelgebied (hamsterburchten) de vos te bejagen en dat ’De plaatsing van de vos op de vrijstellingslijst werkt eigenlijk contraproductief’ is, de vos onmiddellijk van de landelijke vrijstellingslijst te schrappen? Zo neen, waarom niet?
 10. Bent u bereid om op basis van morele, maatschappelijke en wetenschappelijke argumenten direct de vos van de landelijke vrijstellingslijst te schrappen en er bij de provincies op aan te dringen uitsluitend ontheffing te verlenen voor het doden van vossen wanneer daartoe op basis van objectieve wetenschappelijke argumenten een noodzaak bestaat? Zo neen, waarom niet?
 11. Bent u bereid om het Besluit beheer en schadebestrijding zodanig aan te passen dat er alleen nog ontheffingen kunnen worden verleend voor methoden van bejaging waardoor de dieren geen onnodig leed wordt aangedaan? Zo neen, waarom niet?

1) in de Gelderlander d.d. 11-04-08

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief