Kamer­vragen over ontsnapte gorilla `Bokito’ in Dier­gaarde Blijdorp


21 mei 2007

Den Haag, 18 mei 2007 – De uitbraak van gorilla Bokito, afgelopen vrijdag in de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, maakt pijnlijk duidelijk dat er allerlei problemen zijn met het tentoonstellen van dieren. PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De PvdD vraagt of de minister maatregelen zal nemen tegen dierentuinbezoekers die er op uit zijn dieren te provoceren, zoals wellicht met Bokito is gebeurd. Verder wil de partij weten of de minister van mening is dat het tentoonstellen van zeer aan de mens verwante dieren zoals de gorilla past in de huidige tijd en het huidige denken over de rechten van dieren en of zij wil komen tot een verbod op het houden en tentoonstellen van mensapen.

De PvdD vindt het onacceptabel dat dieren omwille van vermaak van de mens levenslang worden opgesloten in dierentuinen. Het leefgebied van de dieren is hier dermate verkleind, dat het voor hen onmogelijk is om hun natuurlijke gedragingen uit te voeren. Om die reden is de partij dan ook van mening dat dierentuinen zich louter ten doel zouden moeten stellen om alleen de met uitsterven of anderszins bedreigde dieren (bij voorkeur tijdelijk) op te vangen.

De Kamervragen:

Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van LNV over ontsnapte gorilla

  1. Kent u het ANP bericht “ontsnapte gorilla gevangen”? (1)

  2. Bent u van mening dat het tentoonstellen van zeer aan de mens verwante dieren zoals de gorilla past in de huidige tijd en het huidige denken over de rechten van dieren? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen en binnen welke termijn?

  3. Volgens de dierentuin bestaat het vermoeden “dat het dier gepest werd en zich genoodzaakt voelde zijn vrouwtje en jonge baby’s te beschermen”. Acht u het een probleem dat de wijze waarop de gorilla’s in Blijdorp gehuisvest zijn ruimte biedt aan het “pesten” van de dieren door bezoekers? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het pesten van dieren in dierentuinen te voorkomen? Zo neen, hoe verhoudt uw mening zich tot de zorgplicht die we als mensen hebben voor dieren?

  4. Vormt het incident voor u aanleiding om te bezien of er een verbod kan komen op het houden en tentoonstellen van mensapen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  5. Vormt het incident voor u aanleiding onderzoek in te stellen naar de huisvestingseisen voor dierentuindieren en de veiligheid in dierentuinen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  6. Kent u het proefproces dat op dit moment in Oostenrijk gevoerd wordt om mensapen tot rechtssubject te verklaren?

  7. Bent u bereid analoog daaraan ook in Nederland te bezien of mensapen zelfstandig rechten kunnen krijgen gelet op hun grote verwantschap met de mens? Zo ja, wanneer wilt u in Nederland deze discussie gaan starten en op welke manier? Zo neen, waarom niet?

(1) D.d. 18 mei 2007 www.anp.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

21-05-2007 Is de dierentuin niet meer van deze tijd? (NCR.NL)

Gerelateerd nieuws

Ouwehand stelt Kamervragen over kalverstremsel in Mars, Milky way, Snickers, Twix

Den Haag, 16 mei 2007 - Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft kamervragen gesteld over het bericht dat chocolade...

Lees verder

Debatbijdrage Partij voor de Dieren Verantwoording Rijksuitgaven

Den Haag, 22 mei 2007- Nog geen halve cent per dier voor verbetering dierenwelzijn Het ministerie van Landbouw Natuur en Voe...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief