Kabinet weigert adequate maat­re­gelen te treffen tegen grootste duur­zaam­heids­pro­blemen van dit moment


13 februari 2009

Gezamenlijke planbureaus: vermindering vleesconsumptie noodzakelijk voor behoud biodiversiteit en klimaat

Den Haag, 13 februari 2009- De Partij voor de Dieren roept de ministers Cramer (VROM) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) naar de Kamer om uitleg te geven over hun weigering om adequate maatregelen te treffen tegen de grootste duurzaamheidsproblemen van dit moment. In de deze week verschenen Monitor Duurzaam Nederland waarschuwen de drie planbureaus CPB, SCP en PBL en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering en de achteruitgang van het aantal planten- en diersoorten (biodiversiteit). De wetenschappers zijn helder in hun conclusies: een afname van het vleesgebruik heeft een belangrijk effect heeft op het behoud van biodiversiteit en een gezond klimaat. Willen we dat bereiken, dan is overheidsingrijpen geboden. Hoewel het kabinet nog officieel moet reageren op het rapport, hebben de PvdA-ministers Koenders en Cramer in de media al laten weten dat het kabinet niet van plan is zich uit te spreken over de wenselijkheid van minder vlees eten.

De Partij voor de Dieren vindt het ongelooflijk dat deze ministers binnen de coalitie kennelijk op voorhand willen buigen voor het CDA, fervent tegenstander van welke duurzame maatregel dan ook op het gebied van de veehouderij. Marianne Thieme: “Terwijl de Kamer nog moet debatteren over de conclusies van de Monitor Duurzaam Nederland, sluiten de bewindslieden die het duurzaamheidsbeleid van dit kabinet coördineren alvast de deur voor de maatregelen die noodzakelijk zijn om de aarde te behoeden voor een totaal verlies aan biodiversiteit. De duurzame beloften van dit kabinet blijken wederom duurzame leugentjes.”

Het kabinet Balkenende IV heeft duurzame ontwikkeling uitgeroepen tot speerpunt van beleid. Na twee jaar regeren heeft dit kabinet echter nog geen enkele duurzame belofte ingelost. De Partij voor de Dieren vindt het duurzaamheidsbeleid van dit kabinet een regelrechte farce. Er is nauwelijks sprake van ambitie op het gebied van natuur en milieu en de toch al magere doelstellingen worden niet gehaald.

Thieme: “Het rapport van de planbureaus is opnieuw een duidelijke onderbouwing van het pleidooi van het Partij voor de Dieren voor een matiging van de vleesconsumptie in het belang van mens, dier, natuur en milieu. Was eerder het grote effect van de veehouderij op de klimaatverandering al onomstotelijk aangetoond, nu zijn ook de gevolgen van de consumptie van vlees en zuivel voor het grootschalig verlies van biodiversiteit helder uiteengezet.”

De Partij voor de Dieren zal komende week opnieuw pleiten voor een stevig debat over de maatregelen die nodig zijn om een écht duurzame samenleving dichterbij te brengen. In het mondelinge vragenuur wil de partij een toelichting van de ministers Koenders en Cramer op hun reactie op dit rapport.

Enkele citaten uit Monitor Duurzaam Nederland 2009:
“De ruimte die wordt gebruikt voor Nederlandse consumptie beslaat circa 3 keer het landoppervlak van Nederland. Ongeveer 45 procent van het ruimtegebruik voor Nederlandse consumptie is nodig voor voeding en 55 betreft hout voor papier en karton en andere houtproducten. Het ruimtebeslag voor voeding hangt sterk samen met de vraag naar vlees en zuivelproducten, waarvan de productie relatief veel land vergt. In termen van biodiversiteit bedraagt het verlies in het buitenland door Nederlandse consumptie 3 maal het Nederlandse landoppervlak. Ter vergelijking: binnen de Nederlandse grenzen resteert nog circa 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit.”

“Als de consumptie van Nederlanders de mondiale maat zou zijn en gerekend wordt met de huidige trends in bevolking, consumptie en technologie van de OESO, dan zullen in 2040 wereldwijd alle natuurlijke graslanden en bossen zijn omgezet in landbouwgronden.”

“Mondiaal gezien wordt er steeds meer vlees geconsumeerd. Aangezien het eten van vlees aanzienlijk meer ruimte kost dan plantaardige producten, draagt het eten van minder vlees bij aan de beperking van het biodiversiteitsverlies en is tegelijkertijd positief voor het klimaat doordat dan minder broeikasgasemissies worden uitgestoten en meer koolstof blijft opgeslagen in de bossen. Minder vlees eten gaat echter niet vanzelf: indien men dit wil beperken is ingrijpen door de overheid nodig, in de vorm van een hoge heffing of een opgelegde consumptiebeperking.

Het hele rapport is te downloaden via: http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9789035716506.shtml