Inter­pel­latie Minister President over schim­menspel rond Hedwi­ge­polder


8 juni 2011

De Partij voor de Dieren roept de Minister President naar de Kamer over de weigering van staatssecretaris Bleker om het Deltares-onderzoek naar alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder openbaar te maken. Het rapport ligt al een paar weken op het ministerie van EL&I en in de media blijkt er uit het rapport te worden gelekt. Ondanks herhaalde verzoeken van de oppositie meldde Bleker gisteren dat hij voorlopig niet van plan is de uitkomsten van het onderzoek te delen met de Kamer. Daarmee gaat hij voorbij aan zowel zijn eigen toezeggingen als de grondwettelijke informatieplicht van het kabinet. Esther Ouwehand wil premier Rutte in een interpellatiedebat ondervragen over het schimmenspel van Bleker over de Hedwigepolder en kreeg daarvoor steun van SP, PvdA, D’66, GroenLinks en ChristenUnie.

Ontpoldering van de Hedwigepolder is noodzakelijk om een deel van de natuurschade die is ontstaan vanwege het uitdiepen van de Westerschelde te compenseren. De Westerschelde is het laatste estuarium van Noordwest Europa en vormt vanwege haar unieke getijdennatuur een belangrijk rust- en voedselgebied voor allerlei trekvogels.

Het uitbaggeren van de Westerschelde ten behoeve van steeds grotere containerschepen heeft een aanzienlijk deel van deze voedselgronden vernietigd. De beschermde status van het gebied schrijft voor dat deze natuurschade wordt gecompenseerd, zodat de leefomgeving van de betreffende vogelsoorten weer wordt hersteld. Uitgebreid ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat dijkverplaatsing ter hoogte van de Hedwigepolder (ontpoldering) de beste optie is om de waardevolle getijdennatuur van de Westerschelde te kunnen herstellen. In 2005 is dan ook (o.a. door het CDA) besloten tot ontpoldering van de Hedwige.

Nadere aanvullende onderzoeken van twee commissie (Maljers en Nijpels) naar alternatieven kwamen steeds op dezelfde conclusie uit: ontpoldering van de Hedwige is onontkoombaar. Dat moest ook het voormalig kabinet ten langen leste toegeven: geen enkel alternatief voldoet aan de eisen voor het noodzakelijke natuurherstel. Ondanks die kennis kondigden VVD, CDA en PVV in hun regeer- en gedoogakkoord aan opnieuw de mogelijkheden te bekijken voor een alternatief voor de ontpoldering. Staatssecretaris Bleker schakelde daarvoor, ondanks eerdere bezweringen dat het zou gaan om een ‘deskstudy’ op zijn eigen ministerie, onderzoeksbureau Deltares in.

Deskundigen lieten weten dat het een zinloze exercitie zou zijn: alle mogelijkheden waren reeds uitgebreid onderzocht. De planning was evenwel saillant: pas na de verkiezingen voor Provinciale Staten zou er duidelijkheid komen. Esther Ouwehand zei daarover: “Vals spel van de regeringspartijen. Hun provinciale kandidaten kunnen in de campagne stoere praatjes verkondigen over het tegenhouden van de ontpoldering, terwijl ze heel goed weten dat dat niet kan omdat er geen alternatieven zijn.” Ook het Torentjesoverleg met het Zeeuwse Statenlid Robesin wordt in verband gebracht met de plannen van het kabinet met de Hedwigepolder.

Het onderzoek van Deltares is inmiddels al een paar weken gereed. De Partij voor de Dieren heeft Bleker herhaaldelijk herinnerd aan zijn toezegging om de Kamer uiterlijk op 1 juni te informeren over de uitkomsten van dat onderzoek. Nu de staatssecretaris blijft weigeren het rapport te delen met de Kamer zal de Minister President zich moeten verantwoorden over de werkwijze van zijn kabinet.

Esther Ouwehand: “De regering praat met iedereen over de Hedwigepolder, behalve met de oppositie in de Kamer. Ongehoord en onacceptabel. Het achterhouden van informatie is alleen geoorloofd als het landsbelang op het spel staat. Hier is hooguit sprake van partijbelangen van de coalitiepartijen.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief