Dijksma regelt met AMvB Melk­veewet mega­stallen, niet weidegang


30 maart 2015

Het kabinet zet met de AMvB in de Melkveewet de deuren wagenwijd open voor nog meer koeienmegastallen. Door de eisen aan de verdere groei van de melkveehouderij, die staatssecretaris Dijksma vandaag bekend maakte, wordt verdere industrialisatie van de melkveehouderij onvermijdelijk en zullen steeds meer koeien uit de wei verdwijnen. De Partij voor de Dieren wil dat de staatssecretaris deze slappe regels intrekt en met een wetsvoorstel komt waarin de weidegang verankerd is en waardoor de melkveehouderij niet verder zal groeien.

In april 2015 vervallen de Europese melkquota. Daarmee schrapt Europa het enige instrument dat zij had om de melkveestapel enigszins onder controle te houden en schaalvergroting te beperken. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd verzet tegen het opheffen van de melkquota, ook omdat juist kleine boeren daar de dupe van worden. Nu het quotumsysteem toch verdwijnt vindt de PvdD een andere vorm van productiebegrenzing hard nodig. Het kabinet doet precies het tegenovergestelde door in te zetten op verdere groei.

Dankzij het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma wordt de melkveehouderij een nieuwe vorm van bio-industrie en zal het toch al gigantische mestoverschot nog verder oplopen. Dat veroorzaakt grote milieuschade. De melkveehouderij draagt in hoge mate bij aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling van ons water en onze lucht. En de dieren betalen de hoogste prijs: met de melkveewet van Dijksma wordt schaalvergroting gestimuleerd. Koeien verdwijnen uit de wei en worden weggestopt in megastallen.

Niet alleen de Partij voor de Dieren was erg kritisch over de wet. Zelfs de melkveesector vond dat het kabinet teveel inzette op groei van de grote bedrijven, waardoor familiebedrijven in de problemen zouden komen. Toch is deze wet sinds 1 januari van kracht. De staatssecretaris werd wel gevraagd om regels, per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), op te stellen om grondloze groei te voorkomen. Hoewel deze regels eigenlijk van kracht hadden moeten zijn wanneer morgen het melkquotum vervalt, publiceerde zij de regels pas vandaag.

AMvB stimuleert megastallen
Uit deze regels blijkt dat Dijksma er niet in geslaagd is een manier te vinden om het grondgebonden karakter van de melkveehouderij te behouden en om weidegang te borgen. In tegendeel, door alleen maar de aankoop van een beetje extra grond te verplichten zonder er voor te zorgen dat dit ook grond is die bij het bedrijf ligt, zodat de koeien daarop kunnen grazen, zorgt het kabinet ervoor dat de koe in de wei steeds meer tot het verleden zal behoren. Grote bedrijven die willen uitbreiden kunnen overal in het land grond aankopen, zelfs in Duitsland en België. Die grond kunnen zij voor veel geld verpachten aan telers, terwijl zij daar wel de groei van hun veestapel mee rechtvaardigen. Hierdoor zullen steeds meer koeien jaarrond op stal gehouden worden. De enorme schaalvergroting in de melkveehouderij, die de afgelopen jaren al te zien was, wordt hierdoor alleen maar verder aangejaagd. Ten koste van het welzijn van de dieren, ten koste van familiebedrijven en ten koste van het milieu.

Esther Ouwehand: “De Nederlandse veehouderij barst nu al uit haar voegen. We hebben geen groei nodig, maar juist een krimp van de veestapel. En niet nog meer megastallen, maar weidegang voor dieren. De staatssecretaris zet in op nog meer groei, en doet niets om ervoor te zorgen dat koeien in de wei mogen grazen.

Weidegang verplichten
De PvdD wil dat de AMvB wordt ingetrokken en wordt vervangen door een wetsvoorstel waarin weidegang verankerd is. Ouwehand pleit voor een wet die inzet op een grondgebonden melkveehouderij, waarbij het voer lokaal wordt geteeld en er niet meer mest wordt geproduceerd dan er lokaal kan worden gebruikt. Zo kan de milieudruk van deze sector flink beperkt worden, het landschap worden behouden en het dierenwelzijn worden bevorderd, en mogen de kalfjes bij de moederkoe blijven. Met een wettelijk maximum aan de productie per hectare wil de partij ook een einde maken aan de zorgwekkende stijging van melkproductie per koe, die ernstig ten koste gaat van dierenwelzijn en diergezondheid.

Lees hier of bekijk hier Esther Ouwehand's bijdrage aan het debat over de groei van de melkveehouderij.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief