Motie Zeker zijn van een goede Leraar


21 september 2018

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ieder kind moet kunnen rekenen op een goede leraar voor de klas;

constaterende, dat een kwart van de basisscholen een tekort aan leraren heeft;

van mening, dat het werk van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs even belangrijk is;

verzoekt de regering, bij de begroting van OCW met voorstellen te komen om de lonen in het basisonderwijs op termijn gelijk te trekken met de lonen in het voortgezet onderwijs en in 2019 een volgende stap te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher
Thieme
Marijnissen
Kuzu
Klaver


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, 50PLUS, SGP