Motie Westerveld/Wassenberg over stage­dis­cri­mi­natie bij studenten met een func­tie­be­perking in beeld brengen


5 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten met een functiebeperking met enige regelmaat te maken hebben met discriminatie bij het zoeken van een stageplek of tijdens hun stage;

constaterende dat in het onderzoek naar stagediscriminatie er onvoldoende aandacht is voor uitsluiting op basis van een (zichtbare) functiebeperking;

verzoekt de regering, om in aanvulling op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar stagediscriminatie specifiek stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

Van Haga