Motie Wassenberg/Vestering over uiterlijk in 2023 een einde maken aan vries­branden


1 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister erkent dat het vriesbranden van cijfers in de huid van een koe een niet-noodzakelijke ingreep is, aangezien er voldoende alternatieven bestaan;

constaterende dat om die reden sinds 1996 al diverse keren is aangekondigd dat deze ingreep zou worden verboden, wat per 1 juni 2019 eindelijk is gebeurd;

constaterende dat sindsdien een vrijstelling van dit verbod geldt voor veehouders die deze ingreep op dat moment nog uitvoerden en dat deze vrijstelling met het voorliggende besluit nog tot 2024 zal gelden;

overwegende dat het toestaan van ingrepen die niet (medisch) noodzakelijk zijn maar slechts handig voor veehouders, strijdig is met de uitgangspunten van de Wet dieren en een "dierwaardige veehouderij";

verzoekt de regering dit besluit in te trekken en uiterlijk in de loop van 2023 een einde te maken aan vriesbranden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Vestering


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

Omtzigt, FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP