Motie Wassenberg/Thieme: geef opdracht tot vervolg­on­derzoek naar prak­tijk­rijpe moge­lijk­heden om kalf bij koe te houden


7 juni 2016

Voorzitter, de staatssecretaris heeft toegezegd dat hij melkveehouders die op termijn het kalf bij de koe willen houden, wil faciliteren. Hiervoor gaat hij praten met de sector, de Dierenbescherming en het Louis Bolk Instituut. Het Louis Bolk Instituut heeft laten weten nader onderzoek naar te kunnen doen. Vandaar de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet melkveehouders wil faciliteren die overwegen het kalf voor bepaalde tijd bij de koe te houden, en er behoefte is meer onderzoek hiernaar,

verzoekt de regering opdracht te geven voor vervolgonderzoek door het Louis Bolk Instituut naar een verdere ontwikkeling van praktijkrijpe mogelijkheden om het kalf bij de koe te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg.

Thieme


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen