Motie Wassenberg over wetgeving voor­be­reiden om de Onder­wijs­in­spectie een rol te geven bij het beoor­delen van door derden aange­boden lesma­te­riaal


18 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het, ondanks het sponsorconvenant, nog veel voorkomt dat scholen misleidend ‘lesmateriaal’ krijgen aangeboden door derden;

constaterende dat het huidige sponsorconvenant nog loopt tot eind 2022 en integraal zal worden geëvalueerd, waarbij de vraag op tafel ligt of en in welke vorm voortzetting van dit convenant gewenst is;

constaterende dat de wettelijke basis ontbreekt om de Onderwijsinspectie een rol te geven bij de beoordeling van de kwaliteit van door derden aangeboden onderwijsconcepten, lesmaterialen, gastlessen en excursies;

verzoekt de regering het voorbereidende werk in gang te zetten dat deze wettelijke basis mogelijk maakt, zodat na evaluatie van het sponsorconvenant de optie op tafel ligt om de Onderwijsinspectie een rol te geven bij de beoordeling van de kwaliteit van door derden aangeboden onderwijsconcepten, lesmaterialen, gastlessen en excursies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen