Motie Wassenberg over het verlagen van de mest­pro­duc­tie­pla­fonds voor melkvee, varkens en pluimvee


2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een ernstig mestoverschot kent, waardoor een groot deel van de mest niet op het land benut kan worden, zoals bedoeld in de kringloopvisie van dit kabinet;

constaterende dat met de huidige hoogte van de mestproductieplafonds verschillende natuur- en milieudoelen niet gehaald zullen worden;

verzoekt de regering, om de mestproductieplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee jaarlijks te verlagen, om zo op termijn tot uitstootniveaus te komen die de natuur en het oppervlaktewater niet overbelasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga