Motie Wassenberg over géén gaswinning onder de Waddenzee toestaan


4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee stelt dat er geen meetbare nadelige effecten mogen ontstaan op de voedselvoorziening van kenmerkende vogelsoorten;

constaterende dat uit het advies van de auditcommissie over de monitoring van de aardgaswinning onder de Waddenzee blijkt dat de voedselbeschikbaarheid voor de kluut en kanoet in gebieden waar gas gewonnen wordt afneemt en dat beide vogelsoorten het in gebieden met gaswinning significant slechter doen dan elders in de Waddenzee;

constaterende dat daarmee de voorwaarden uit de vergunning worden overtreden;

verzoekt de regering, geen gaswinning onder de Waddenzee toe te staan tot ondubbelzinnig is aangetoond dat de gaswinning geen negatieve effecten heeft voor de kenmerkende vogelsoorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen