Motie Wassenberg over de bestaande maximaal toege­stane fout­marges voor de rapporten van Europese vissers niet verhogen


13 juni 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat Europese vissers wettelijk verplicht zijn om te rapporteren hoeveel vis zij vangen, waarbij een maximale toegestane foutmarge van 10% per soort geldt;

Overwegende dat in Brussel voorstellen worden besproken om hogere foutmarges tot 25% toe te staan en in de rapportage geen onderscheid meer te maken tussen soorten die uiterlijk op elkaar lijken (met 'morfologische gelijkenis');

Constaterende dat, indien deze voorstellen worden aangenomen, dit leidt tot meer onderrapportage en verkeerde rapportage, waardoor overbevissing wordt gestimuleerd;

Overwegende dat vispopulaties die nu al onder grote druk staan, zoals de geelvintonijn in de Indische Oceaan, nog meer in gevaar worden gebracht door verhoging van de foutmarge en vertroebeling van de rapportage;

Verzoekt de regering om zich in te spannen om de bestaande maximaal toegestane foutmarges niet te verhogen,

En gaat over tot de orde van de dag;

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen