Motie Wassenberg over concrete maat­re­gelen inven­ta­ri­seren met andere lidstaten om bloot­stelling aan hormoon­ver­sto­rende stoffen te mini­ma­li­seren


14 maart 2019

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet vanaf 2014 heeft gewacht op een werkplan van de Europese Commissie om de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te minimaliseren,

constaterende dat het plan volgens het kabinet teleurstellend en onvoldoende concreet is,

verzoekt de regering om zelfstandig of in samenwerking met andere lidstaten concrete maatregelen te inventariseren om de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te minimaliseren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen