Motie Wassenberg: mest­ver­gisting en/of biogas uit dierlijke mest is niet duurzaam


20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mestvergisting ons land afhankelijk maakt van de intensieve en grootschalige veehouderij voor warmte en stroom,
constaterende, dat de veehouderij zelf zeer veel energie verbruikt,
constaterende dat het vergisten van mest weinig energie oplevert en dat er op grote schaal voedselgewassen moeten worden meevergist voor een hoger rendement,
constaterende, dat die veehouderij zorgt voor een slechte luchtkwaliteit en verantwoordelijk is voor een hoge uitstoot van broeikasgassen en zo bijdraagt aan de klimaatverandering,
Spreekt uit dat mestvergisting en/of biogas uit dierlijke mest niet duurzaam is,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Arissen: Meer bevoegdheden voor gemeenten om evenementen met dieren te weren

Lees verder

Motie Wassenberg & Beckerman: onderzoek hoe duurzame warmte voorrang kan krijgen boven niet-duurzame warmte op het net

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer