Motie Wassenberg/Kröger over het gebruik van voed­sel­ge­wassen als biobrand­stoffen


2 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aandeel voedselgewassen als biobrandstof in Nederland in 2017 1,4% bedroeg,

constaterende dat er voor het gebruik van voedselgewassen als biobrandstoffen (eerste generatie biobrandstoffen) een EU-bovenlimiet geldt van 5%,

constaterende dat in de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2) een stand still voor voedselgewassen als biobrandstof is opgenomen vanaf 2020,

verzoekt de regering om de groei van het gebruik van voedselgewassen als biobrandstoffen tot 2020 zo veel mogelijk tegen te gaan en in ieder geval ver onder de nu geldende bovenlimiet van 5% te houden,

verzoekt de regering voorts om gedurende de looptijd van RED2 (2021-2030) te ontmoedigen dat er meer voedselbiobrandstoffen worden meegemengd dan de hoeveelheid die officieel mag worden meegeteld voor het behalen van de RED2 hernieuwbare energiedoelstelling,

verzoekt de regering voorts om - vooruitlopend op de transparantie-eisen van de RED2 - de actuele gegevens over hernieuwbare energie voor vervoer online beschikbaar te maken voor het publiek,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Kröger


Status

Aangehouden

Voor

Tegen