Motie Wassenberg c.s.: voor het einde van het zomer­reces alsnog met een plan te komen om te verschil­lende belangen rond de winning van delf­stoffen bij verschil­lende minis­teries te beleggen  


4 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in 2015 en in 2017 heeft geconcludeerd dat de afweging van verschillende tegenstrijdige belangen, zoals het belang van de veiligheid van de Groningers, het belang van leveringszekerheid van gas en de financiële belangen van de gaswinning bij een ministerie liggen,

constaterende dat de motie Wassenberg c.s. [KS 33529 nr. 344] de regering verzoekt om de verschillende belangen rond de winning van delfstoffen bij verschillende ministeries te beleggen, waarbij het veiligheidsbelang in ieder geval bij een ander ministerie wordt ondergebracht dan bij het Ministerie van EZ,

constaterende dat het kabinet in haar brief van 30 juni 2017 [k.s.33529 nr. 355] aangeeft niet voornemens te zijn om de aangenomen motie uit te voeren en daarmee ook de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in de wind slaat,

verzoekt de regering voor het einde van het zomerreces alsnog invulling te geven aan de aangenomen motie en met een plan te komen om te verschillende belangen rond de winning van delfstoffen bij verschillende ministeries te beleggen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Nijboer

Tongeren

Beckerman

Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, CDA, CU, SGP

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer