Motie Wassenberg c.s.:  plan van aanpak en een bijbe­horend tijdpad om het gebruik van GenX uit te faseren


1 februari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de negatieve effecten van GenX nog niet volledig in kaart zijn gebracht,

Constaterende dat volgens het RIVM wel bekend is dat de effecten van GenX deels vergelijkbaar met het inmiddels verboden perfluorazijnzuur PFOA,

Constaterende dat GenX schadelijke effecten heeft op de lever en kankerverwekkend is,

Constaterende dat is aangetoond dat GenX zich ophoopt in het lichaam, maar dat nog niet helemaal duidelijk is in welke mate dat gebeurt,

Constaterende dat de provincies het bevoegd gezag zijn om een oordeel te vellen over de vraag of de lozing van een stof al dan niet toegestaan is,

Overwegende dat provincies niet over de vereiste expertise beschikken om deze afweging bij alle chemicaliën te kunnen maken, zeker niet als het gaat om stoffen die zich ophopen in het lichaam, waardoor langetermijneffecten mogelijk zijn,

Overwegende dat er voor bepaalde giftige stoffen daarom landelijke sturing nodig kan zijn,

Verzoekt de regering om een plan van aanpak en een bijbehorend tijdpad op te stellen om het gebruik van GenX uit te faseren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Arissen

Kröger

Lacin


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, SGP

Lees onze andere moties

Amendement Wassenberg: netbeheerder krijgt de bevoegdheid een gasnet niet te vervangen in verband met de energietransitie

Lees verder

Motie Arissen: moratorium op de aanleg van rubbergranulaatkunstgrasvelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer