Motie Wassenberg c.s. over indi­ca­toren op het gebied van eman­ci­patie jaarlijks meenemen in het OCW-jaar­verslag


5 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de indicatoren op het gebied van emancipatie eens per twee jaar verschijnen;

overwegende dat dit slechts een grofmazig beeld oplevert van de ontwikkelingen;

verzoekt de regering om de indicatoren op het gebied van emancipatie waar mogelijk jaarlijks bij te houden en deze jaarlijks mee te nemen in het jaarverslag van het ministerie van OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Westerveld

Van der Woude

Van Baarle

Mohandis

Van der Laan


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, CDA, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, PVV, SGP, JA21, Van Haga