Motie Vestering over ook woningen, scholen en speel­plekken aanmerken als kwetsbare gebieden


20 mei 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er een mix van schadelijke stoffen, waaronder landbouwgif, zijn aangetroffen tot in de kern van beschermde natuurgebieden,

Constaterende dat de Raad voor de Leefomgeving heeft aanbevolen om voor kwetsbare gebieden een maximaal toelaatbare toxiciteitsdruk te hanteren ter aanvulling op de huidige normen per stof,

Overwegende dat de regering hier positief op heeft gereageerd en reeds een verkenning uitvoert naar de mogelijkheden hiervoor,

Verzoekt de regering naast beschermde natuurgebieden ook woningen, scholen en speelplekken aan te merken als kwetsbare gebieden,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga