Motie Vestering over alles op alles zetten om de doelen uit de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst te halen


20 mei 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst concrete doelen stelt voor de reductie van het gebruik en de schadelijke effecten van landbouwgif voor 2023,

Constaterende dat uit de tussenevaluatie van deze Nota blijkt dat de meeste tussendoelen niet werden gehaald en dat werd verwacht dat met voortzetting van het huidige beleid ook de doelen voor 2023 niet zullen worden gehaald,

Verzoekt de regering aanvullende maatregelen te treffen en alles op alles te zetten om de doelen uit de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst uiterlijk in 2023 te halen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, BBB, JA21, Van Haga