Motie Vestering over het verstrijken van de goed­keu­rings­pe­riode voor pesti­ciden als de veilig­heids­toets niet tijdig is afgerond


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wegens gebrek aan beoordelingscapaciteit voor de toelating van pesticiden, de Europese Commissie voortdurend voorstelt de toelating van een groot aantal pesticiden automatisch te verlengen, terwijl de voorgeschreven wetenschappelijke veiligheidstoets niet heeft plaatsgevonden,

constaterende dat de Europese Commissie met deze automatische verlengingen zonder veiligheidstoets, bestaande wetten voor de veiligheid van mens, dier en milieu omzeilt,

constaterende dat de Kamer zich reeds heeft uitgesproken tegen de automatische verlengingen van stoffen waarvan bekend is dat ze een grote bedreiging vormen voor de biodiversiteit (in het bijzonder bijen en hommels) of die zijn aangemerkt als kankerverwekkend, mutageen, hormoonverstorend en/of giftig voor de voortplanting,

constaterende dat ook de toelating van nieuwe laag-risicomiddelen vanwege het gebrek aan beoordelingscapaciteit lang op zich laat wachten,

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie aan te dringen op een spoedige verruiming van de beoordelingscapaciteit voor pesticiden bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (de EFSA), zodat deze het werk van de overbelaste beoordelend lidstaten over kan nemen,

verzoekt de regering zich tevens in te zetten voor een aanpassing van de regelgeving om de toelating voor pesticiden te laten vervallen bij het verstrijken van de goedkeuringsperiode indien de wettelijk verplichte veiligheidstoets niet tijdig is afgerond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, BBB, JA21