Motie Vestering/Wassenberg over een parle­men­taire onder­vraging over het func­ti­o­neren van de NVWA


14 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat talloze onderzoeken en aanhoudende misstanden laten zien dat de inrichting en de uitvoering van het NVWA-toezicht op de vee- en vleessector faalt,

overwegende dat hierin bij herhaling wordt gesproken over problemen met de handhavingscultuur binnen de NVWA,

constaterende dat, ondanks verbeterplannen en reorganisaties, de NVWA nog altijd slecht functioneert en structureel tekortschiet in de uitvoering van het handhavingsbeleid waardoor misstanden, al dan niet bewust, niet of nauwelijks door de NVWA worden gesanctioneerd, of de opvolging hiervan intern wordt belemmerd,

verzoekt het presidium, voorstellen te doen over de opzet en vorm van een parlementaire ondervraging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, BIJ1

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, BBB, JA21, Volt