Motie Vestering over dier­ge­drags­des­kun­digen te betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren


10 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van LNV eind 2020 heeft aangekondigd te gaan starten met het nader invullen van open normen,

constaterende dat dieren als gevolg van de recente wijziging van de Wet dieren niet meer permanent de mogelijkheid mag worden ontnomen om natuurlijk gedrag te kunnen vertonen en dat dieren ook geen pijn of letsel meer mag worden toegebracht om ze aan te passen aan een bepaald houderijsysteem (amendement 35398-23),

constaterende dat de minister heeft aangekondigd te onderzoeken hoe zij concreet invulling gaat geven aan deze wetswijziging,

verzoekt de regering om diergedragsdeskundigen te betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren en bij de invulling van de wetswijziging en deze adviezen daarbij leidend te laten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, CDA, FVD, CU, VVD, SGP