Motie Vestering over een geheel verbod op sulfoxaflor


20 mei 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Europese Commissie voorstelt om het neonicotinoïde landbouwgif sulfoxaflor te verbieden voor open teelten vanwege de risico’s voor bijen,

Overwegende dat andere neonicotinoïden reeds verboden zijn vanwege hun giftigheid voor insecten,

verzoekt de regering, spoedig aan de Europese Commissie kenbaar te maken voor een geheel verbod op sulfoxaflor te zijn,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Tegen