Motie Vestering over afre­kenbare doelen voor het verhogen van het grond­wa­terpeil rond kwetsbare natuur­ge­bieden


21 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de natuur de afgelopen jaren heeft geleden onder de aanhoudende droogte,

constaterende dat verdroging voornamelijk wordt veroorzaakt door watermanagementpraktijken, zoals het kunstmatig verlagen van de grondwaterstanden en het versneld afvoeren van water naar zee,

constaterende dat vrijwillige afspraken om water vast te houden, zoals het aanleggen van buffers, te vrijblijvend zijn gezien de ernst van de verdrogingsproblematiek,

verzoekt de regering om afrekenbare doelen op te stellen voor het verhogen van de grondwaterpeil rondom (kwetsbare) natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21