Motie van Tongeren/Ouwehand over het verlagen van de maxi­mum­snelheid in stads­centra


4 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat de meeste ernstige ongelukken tussen auto’s en voetgangers en fietsers plaatsvinden binnen de bebouwde kom;

overwegende dat de verkeersveiligheid en de lucht- en geluidskwaliteit verbeteren bij een snelheidsverlaging;

verzoekt de regering om, met de VNG in overleg te treden om voor drukke delen van stadscentra de maximumsnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur,

voorstellen te doen hoe deze maximumsnelheid ook daadwer-kelijk kan worden gehandhaafd en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren
Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, 50+Baaij

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SP, D66, SPG, 50+Klein, GrBvK, VanVliet