Motie Van Raan/Wassenberg/Simons over in kaart brengen waar ruim­te­lijke ontwik­keling kan plaats­vinden


1 april 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) verantwoordelijk is voor een samenhangend rijksbeleid voor de ruimtelijke ontwikkelingen op Bonaire, Statia en Saba en daartoe een ontwikkelingsprogramma zal opstellen;

Overwegende dat natuur integraal onderdeel hiervan is,

Constaterende dat sensitivity mapping een instrument is om ruimtelijk in beeld te brengen welke locaties wel en welke niet geschikt zijn vanwege de impact op natuur,

Verzoekt de regering in haar ontwikkelingsprogramma in kaart te brengen waar wel of niet ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden met onder andere gebruik van sensitivity mapping op Bonaire, Statia en Saba,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Wassenberg
Sylvana Simons


Status

Aangehouden

Voor

Tegen