Motie Van Raan: verduurzaam het vak economie


7 december 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de curriculumherziening ruimte biedt aan de verduurzaming van het onderwijs;

Van mening dat het vak economie dringend aan herziening toe is waarbij het breed welvaartsbegrip en schaarstevraagstukken een prominentere plaats dienen te krijgen ten einde meer kennis over een circulaire economie en duurzaamheid te verkrijgen;

Verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat het hernieuwde curriculum van het vak economie past binnen de duurzaamheidsopgave die voor ons ligt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen