Motie Van Raan over een benchmark voor het aantal belas­ting­ont­wij­kende constructies


13 juni 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat de regering beleidswijzigingen in het rulingbeleid gaat doorvoeren zodanig dat er aan bedrijven geen zekerheid vooraf meer wordt geboden voor belastingconstructies die als doel hebben de belasting te ontwijken,

Constaterende, dat de regering niettemin de wetgeving niet wijzigt,

Constaterende, dat belastingontwijkende constructies hierdoor nog wel mogelijk blijven,

Constaterende, dat de regering onderzoek laat doen naar de effecten van de wijzingen van de wet Bronbelasting 2020 op belastingontwijking,

Verzoekt de regering in aanvulling op dat onderzoek ook in het kader van het vernieuwde rulingbeleid een benchmark op te (laten) stellen zodat het voor Kamer en regering inzichtelijk wordt hoeveel belastingontwijkende constructies blijven bestaan,

Verzoekt de regering tevens om in dit kader afrekenbare doelen op te (laten) stellen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP