Motie Van Raan: onderzoek ener­gie­be­lasting grond­stof­fen­ge­bruik en mili­eu­schade


27 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat fossiele brandstoffen een grote rol spelen in de Nederlandse economie en dat de milieuschade hierdoor groot is;

constaterende dat dit volgens het Planbureau voor de Leefomgeving belastingtechnisch geen nieuwe grote ingreep is, aangezien gebruik kan worden gemaakt van de bestaande belastingen op energie;

overwegende dat een milieubelasting op vervuilende praktijken innovatie stimuleert;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe door de energiebelasting, in de productiefase en in mindere mate de consumptiefase, een directe koppeling gemaakt kan worden tussen grondstoffengebruik en milieuschade in termen van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, CU, FVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Onderzoek en stappenplan adviezen in het rapport Fiscale vergroening van Planbureau voor de Leefomgeving

Lees verder

Motie Van Raan: afschaffen vrijstelling van energiebelasting door energiegebruik als grondstof voor de chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés en de productie van kunstmest, methanol of waterstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer