Motie Van Raan c.s.: om het parti­ci­pa­tie­beleid, ook betref­fende de expe­ri­menten, te toetsen aan brede welvaarts­in­di­ca­toren om een integrale afweging te maken van de effecten


22 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op dit moment de uitkomstmaat van elk onderzoek gericht op evaluatie van experimenten binnen de Participatiewet vergroting van de arbeidsparticipatie betreft;

overwegende dat vanuit wetenschappelijk oogpunt wetenschappers per brief aan de Kamer hun zorgen hebben geuit over het uitsluitend op uitstroom naar reguliere arbeid beoordelen van de uitkomsten van het experiment en dat ook mogelijk is dat belangrijke effecten op bijvoorbeeld sociale participatie, gezondheid en welbevinden uit het zicht verdwijnen;

overwegende dat het begrip "brede welvaart" helpt afwegingen integraal te maken zodat kan worden gesproken over de afruilen tussen diverse aspecten van welvaart;

overwegende dat door aandacht te houden voor de verschillende vormen van welvaart beleidsprioriteiten beter gemonitord en toegepast kunnen worden;

verzoekt de regering conform de motie van lid Voortman c.s. (34298, nr. 5) ruimte te geven aan gemeenten om het participatiebeleid, ook betreffende de experimenten, te toetsen aan brede welvaartsindicatoren om een integrale afweging te maken van de effecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Voortman

Oztürk


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Tongeren/Wassenberg over het opstellen van een lijst met stoffen die wél in scheepsbrandstof gemengd mogen worden

Lees verder

Wassenberg c.s.: in overleg met het ABP erop aan dringen om niet langer te beleggen in de exploitant van de kerncentrales van Tihange en Doel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer