Motie Van Kooten-Arissen maak uitzon­dering voor producten gemaakt van bedreigde dier­soorten en plan­ten­soorten bij opname van tradi­ti­onele Chinese genees­kunde tot de standaard clas­si­fi­ca­tie­lijst voor ziek­te­beelden


16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit recent onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek van RIKILT (Wageningen University & Research) blijkt dat op labels van traditionele Chinese medicijnen zowel plantaardige als dierlijke ingrediënten verzwegen worden of ingrediënten vernoemd worden die er niet in zitten,

constaterende dat de controle en handhaving op het verboden gebruik van bedreigde dier- en plantensoorten in producten tevens ernstig bemoeilijkt wordt doordat traditionele medicijnen veel verschillende ingrediënten bevatten, veelal in gedroogde of vermalen vorm, waardoor de DNA structuur met standaard tests moeilijk te herkennen is,

constaterende dat de traditionele Chinese medicijnen nu al verantwoordelijk zijn voor driekwart van de illegale handel in bedreigde diersoorten,

constaterende dat de Wereldgezondheidsorganisatie desondanks de traditionele Chinese medicijnen wil opnemen op de standaardclassificatielijst voor ziektebeelden (ICD);

overwegende dat er onder natuurbeschermingsorganisaties grote zorgen zijn dat dit zal zorgen voor significante toename van de handel in bedreigde dier- en plantensoorten,

overwegende dat door onduidelijke ingrediënten moeilijk getoetst kan worden op de veiligheid van traditionele medicijnen en wetenschappers waarschuwen voor de gevaren voor de volksgezondheid,

verzoekt de regering tijdens de World Health Assembly tegen het huidige voorstel te stemmen

verzoekt de regering om met gelijkgestemde landen te pleiten voor een nieuw voorstel tot opname van Traditional Chinese Medicine (TCM) tot ICD met uitzondering van producten en geneesmiddelen waarvan niet kan worden uitgesloten dat er gebruik gemaakt is van bedreigde diersoorten en bedreigde plantensoorten, en hier de volgende World Health Assembly over te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Aangenomen

Voor

SP, GL, DENK, D66, SGP, CU, FvD, PvdA, 50Plus, PVV

Tegen

VVD, CDA