Motie Vestering over het maximale budget over­he­velen van pijler 1 naar pijler 2


12 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat geld uit de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gebruikt kan worden voor duurzame plattelandsontwikkeling,

constaterende dat lidstaten de mogelijkheid hebben om een beperkt deel van het budget uit de eerste pijler over te hevelen naar pijler twee,

verzoekt de regering niet 15%, maar het maximale budget over te hevelen van pijler één naar pijler twee, zijnde 42%,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK