Motie Van Esch over een tijdpad ontwik­kelen waar­binnen de vergunde onttrek­kingen worden terug­ge­bracht tot binnen de grenzen van wat nood­za­kelijk is voor het behalen van de doel­stel­lingen van de Kader­richtlijn Water


21 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Kaderrichtlijn Water een verslechteringsverbod kent,

Van mening dat (grond)wateronttrekkingen met negatieve impact op natuur of waterkwantiteit vergunningsplichtig zouden moeten zijn,

En verzoekt de regering een tijdspad te ontwikkelen waarbinnen de vergunde onttrekkingen (voor 2027) worden teruggebracht tot binnen de grenzen van wat noodzakelijk is voor het behalen van de KRW-doelstellingen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over een lozingsverbod op oppervlaktewater voor zo veel mogelijk chemische stoffen

Lees verder

Motie Van Esch over een vergunningplicht voor alle activiteiten met een negatief effect op het grondwaterpeil

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer