Motie Van Esch/Van Raan over een belasting op polymeren


24 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat CE Delft naar aanleiding van de motie Van Raan (Kamerstuk 35572 nr. 65) heeft geconstateerd dat op 14 plekken in de keten een heffing op virgin plastics kan plaatsvinden waarbij verschillende positieve milieueffecten verwacht worden,

constaterende dat een heffing op polymeren (kunststof korrels en poeder) van de 14 als één van de meest kansrijke opties wordt gegeven,

overwegende dat een heffing op polymeren de meeste milieuwinst oplevert,

verzoekt de regering om aan de hand van het onderzoek van CE Delft met een wetsvoorstel te komen om belasting op polymeren in te voeren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen